Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bokslut 2016 visar överskott

Kommunens resultat för år 2016 uppgår till plus 10,6 mnkr (miljoner kronor). Det budgeterade resultatet var på 13,0 mnkr. Efter justeringar mot balanskravsresultatet klarar kommunen ett positivt resultat och balanskravet uppnås också för året.

Investeringsnivån är hög men blev ändå lägre än vad som planerats, 288 mnkr istället för budgeterade 321 mnkr. Trots årets överskott ökar kommunen inte sin soliditet (andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital). Låneskulden har ökat med 117 mnkr.

Skatteintäkter och statsbidrag som uppgår till 1 269 mnkr ligger över budgeterad nivå med en positiv avvikelse på 20 mnkr. I detta ingår konjunkturstöd/generellt statsbidrag beslutat av regeringen 2015 på 21,0 mnkr. Bortser men från det stödet är det en negativ avvikelse för skatt och statsbidrag mot budget på 1 mnkr.

Fyra nämnder visar överskott en visar nollresultat

Nämnderna visar ett överskott på totalt 4,4 mnkr. Utöver nämndernas direkta kostnader finns kommungemensamma poster som visar ett underskott om 6,7 mnkr. Arbetsgivaravgifter och pensioner visar också ett underskott på 13,4 mnkr.

Följande nämnder visar överskott

  • Kommunstyrelsen +0,1 mnkr 
  • Utbildningsnämnden + 0,4 mnkr
  • Socialnämnden + 3,1 mnkr
  • Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet + 0,9 mnkr

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett nollresultat mot budget.

– Kommunfullmäktige fördelar 1,3 miljarder kronor i sitt budgetbeslut. Dessa pengar ska sedan kommunens nämnder och över hundra chefer styra, kontrollera och använda på bästa sätt. Resultatet för 2016 visar att den ekonomiska medvetenheten och styrningen av nämndernas direkta kostnader har varit god, säger ekonomichef Jonas Eriksson.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag har ökat

Skatteintäkterna, inklusive utjämning och statsbidrag, har ökat med 5,6 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget visar intäkten från kommunskatten ändå ett underskott på 1,9 mnkr, statsbidrag visar exkl. konjunkturstödet för flyktingverksamhet ett överskott på 1,1 mnkr.

Överskott på finansnettot

Redovisat finansnetto för 2016 är en intäkt på 1,1 mnkr. Detta innebär en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med 2015. Anledningen är fortsatt låga räntor även om låneskulden ökat markant under året. Jämfört med budget redovisar finansnettot ett överskott på 6,5 mnkr.

Investeringar

Kommunens långfristiga skulder har under året ökat med 117 mnkr från 364 mnkr till 481 mnkr. Ökningen beror på att kommunen inte kunnat finansiera alla investeringar med egna pengar Årets nettoutgifter för investeringar uppgår till 288 mnkr jämfört med 104 mnkr 2015.

Flera investeringar har gjorts som tillsammans utgör steg mot Vision 2030

  • Ny skola väster, Prisma, 65,3 mnkr
  • Ny skola väster, Unica, 64,9 mnkr
  • Exploatering Sjölyckan, gata, 27,9 mnkr
  • Nybyggnad förskola Tidavad, 17,1 mnkr
  • Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan, 11, 3 mnkr
  • Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads skola, 7,4 mnkr

Revisorernas granskning av bokslutet 2016 kommer att ske i mitten på mars.

Kontakt
Jonas Eriksson, ekonomichef
E-post Jonas Eriksson
Telefon 0501-75 51 50

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-15