Barn- och elevhälsan

Liten pojke i keps som blåser såpbubblor och tittar in i kameran

Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Barn- och elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet.

På individnivå är Barn- och elevhälsans mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, vilket bland annat innebär ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Barn- och elevhälsans ansvar att på grupp- och skolenhetsnivå bidra till en god lärandemiljö och goda och trygga uppväxtvillkor innebär att dess medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund.

Barn- och elevhälsoteam

Inom förskolan finns barnhälsoteam (BHT) där specialpedagogisk kompetens ingår. Barnhälsoteamen organiseras inom varje enhet, träffas regelbundet och leds av rektor.

Inom skolan finns elevhälsoteam (EHT) där medicinsk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens ingår. Elevhälsoteamet organiseras inom varje enhet, träffas regelbundet och leds av rektor.

Barn- respektive elevhälsoteamens uppgift är att stödja och samverka med pedagoger, arbetslag, elever, vårdnadshavare och rektor.

Du hittar mer information om vilken hjälp du kan få under relaterad information här på sidan.

Kontakt grundskolan och gymnasiet

Behöver du komma i kontakt med Elevhälsan vänder du dig till en lärare eller rektor på skolan. Du hittar kontaktuppgifterna på respektive skolas sida här på mariestad.se.

Kontakt förskola och pedagogisk omsorg

Behöver du komma i kontakt med en specialpedagog i förskolan kontaktar du rektor för respektive förskola/pedagogisk omsorg. Du hittar kontaktuppgifterna på respektive förskolas sida här på mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: