Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bakgrundsinformation

I maj 2017 ska två nya skolor F-6 stå klara i Mariestad och projektering för de båda skolorna pågår nu för fullt.

Som en del av satsningen mot Vision 2030 och för att eleverna i Mariestad ska få en god lärandemiljö har beslut tagits att bygga två nya 2-parallelliga skolor. Dessa skolor ska ersätta skolorna Lockerud, Kronopark, Flitiga Lisan och Leksberg. Målet är att de nya skolorna ska stå klara i maj 2017 och nu pågår planeringen för fullt.

Den 26 maj förra året, togs ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om att bygga två nya 2-parallelliga  skolor med placering på Termiten 1 (Lockerud) respektive Hertigen 1 (Gärdet) samt att Flitiga Lisans skola byggs om till förskola. Därutöver beslutades att projekteringen även ska omfatta full storlek på idrottshallarna och att båda skolorna ska byggas samtidigt för att skapa bästa försutsättningar för elevernas lärandemiljö.

Efter att beslutet tagits i kommunfullmäktige startades detaljplanearbetet för de båda skolorna. Detta arbete har pågått under året och detaljplanen för Termiten 1 vann laga kraft den 17 juli. Detaljplanen för Hertigen 1 har varit ute på granskning och kan komma att vinna laga kraft i mitten av september.

Delaktighet och stort engagemang

När höstterminen började 2014 startade också arbetet att tillsammans med verksamheten ta fram underlag för utformandet av de två nya skolorna. All personal på de fyra berörda skolorna har varit involverade och målet har varit att skapa så stor delaktighet som möjligt. Underlaget har tagits fram både individuellt och i grupp utifrån olika frågeställningar. Alla föräldrar har, vid två tillfällen, varit inbjudna för information och diskussion. Även politiker, skolledare och fackliga förtroendemän har varit med i delar av processen. Under hösten arbetade elever från årskurs 1-3 med att göra modeller av önskeskolgården.

En fokusgrupp med föräldrarepresentanter samt en fokusgrupp med representanter från de berörda skolorna där alla yrkeskategorier varit representerade har regelbundet träffats under året. En referensgrupp bestående av grundskolechef och rektorer har varit ytterligare en aktiv grupp.

Med ett stort engagemang av samtliga inblandade har det bland annat följande diskuterats:

  • vad som är bra i idag och som vi ska ta med oss in i de nya verksamheterna
  • ledord som ska känneteckna våra nya skolor
  • hur vill vi arbeta i de nya skolorna
  • hur vi ska bli Sveriges bästa skola 2030
  • hur vi utifrån läroplanen kan samnyttja och effektivt använda nya skollokaler

Under året har ett antal studiebesök till nybyggda skolor genomförts där utvärderingarna har dokumenterats.

Allt framtaget underlag har lämnats över till de arkitekter som under våren knöts till de båda skolorna. Arkitekterna har tillsammans med fokusgrupperna vid fyra tillfällen arbetat i workshops med att ta fram skisser och ritningar för de båda skolorna. Arbetet har varit intensivt och tillsammans har många nya tankar formats och utifrån dessa har skolornas planlösningar tagits fram.

Denna sammanfattning är tänkt som en introduktion till en fortlöpande artikelserie om framtagningen av de två nya F-6 skolorna i Mariestad.

Detta är ett stort projekt där Mariestads kommun skapar förutsättningarna för en attraktiv stad i allmänhet och för barnen som vår framtid i synnerhet.


Sidan senast uppdaterad: 2015-10-21

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan