Närvaroteam ska minska antalet hemmasittare

Det finns barn och unga som av olika anledningar inte slutför sin skolgång eller som lever i otrygga miljöer. För dessa barn och unga har samverkansformen ”Närvaroteam Victoria” arbetats fram som ett komplement till övriga insatser inom skola och socialtjänst som genomförs runt barn och unga.

Genom att sätta in stöd från skola och socialtjänst samtidigt ska barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap- både i skola, fritid och hemma- få stöttning. Med samordnade insatser och fler gemensamma arbetssätt uppnås detta lättare.

Syftet med Närvaroteamet är att minska antalet hemmasittare genom att arbeta förebyggande med stor flexibilitet för att skapa fler lösningar på hemmaplan. Målgruppen har ofta en komplex problematik och en framgångsfaktor i arbetet med dessa barn, unga och elever är att rätt stöd sätts in samtidigt från skola och socialtjänst.

– Utifrån det enskilda barnets behov och förmågor, och i kombination med de olika verksamheternas ordinarie resurser ska Närvaroteamet överbrygga och undanröja hinder och svårigheter som hindrar barnet från att lyckas i vardagen, säger Anna-Karin Yséus, grundskolechef i Mariestads kommun.

– Det finns redan idag mycket resurser i kommunal regi för att stödja barn, unga och familjer. Det som saknas är ett sammansatt team med olika kompetenser som kan arbeta riktat mot den unge och dennes familj, säger Anette Karlsson individ- och familjeomsorgschef.

Närvaroteamet utgörs av till exempel lärare, socialpedagog och fritidspedagog. Genom att kombinera Närvaroteamet med befintliga resurser stärks möjligheten för alla barn att gå i skolan i Mariestads kommun.

Teamet ska rekryteras under våren med uppstart inför höstterminen 2018.

Kontakt

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon 0501-75 52 11
E-post anna-karin.yseus@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: