Distansutbildning för årskurs 7 Högelidskolan 8-12 februari

Utbildningsnämndens ordförande har beslutat att Högelidsskolans elever i årskurs 7 genomför utbildningen på distans 8-12 februari. Elever med särskilda stödbehov och elever som inte har tillgång till internetuppkoppling medges närvara i skolans lokaler. Beslutet gäller ej särskolan.

Belutet, som alltså endast gäller årskurs 7 på Högelidsskolan, utgår från en särskild rekommendation från VGR Smittskydd utifrån lokalt smittläge för att minska smittspridning av covid-19.

Information till vårdnadshavare har gått ut via skolans lärplattform Infomentor.

Utifrån smittläge och behov kan ytterligare lokala, regionala eller nationella rekommendationer och beslut komma att tas.

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att eleverna under beslutade dagar inte kommer befinna sig i skolans lokaler utan hemma, och att undervisningen då sker digitalt. Skolorna har tidigare övat på detta med eleverna och pedagogerna kommer att finnas till stöd för eleverna genom hela skoldagarna.

Berörda vårdnadshavare kommer att få mer information inom kort om hur distansundervisningen kommer genomföras utifrån befintligt schema och hur matlådor finns att tillgå.

Det är viktigt att elever med symtom rapporteras till mentor även om eleven deltar i undervisningen. Sjuka elever anmäls på vanligt sätt i Infomentor, men kontakta även mentor om eleven har symtom på Covid-19.

Elever med särskilda behov kan få dispens

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

Kontakt

Frågor från media

Maria Appelgren
Utbildningschef i Mariestads kommun
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Frågor från vårdnadshavare/anhöriga

Kontakta rektor Högelidsskolan 7-9
Telefon: 0501-75 52 71
E-post: Synneve Åberg

Sidan senast uppdaterad: