Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Grundskola och fritidshem

Mariestad kommuns grundskolor omfattar förskoleklasser, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Grundsärskola finns på Högelidsskolan.

Individuell utvecklingsplan med omdömen

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade iup. Vid de kommunala grundskolorna görs detta en gång per år i samband med elevens utvecklingssamtal. En iup innehåller lärarens omdömen om elevens kunskapsutveckling och vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå så långt som möjligt.

Friskolor

I kommunen finns även friskolorna Ekhamra som är en 7-9 skola och Torsö Skärgårdsskola samt Lillängsskolan som är F-6 skolor. Friskolorna drivs i egen regi.

Enligt skollagen ska en fristående skola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid den fristående skolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak.

Uppgifterna lämnas till utbildningsnämnden. Se kontaktuppgift under relaterad information här på sidan.

Förskoleklass 

Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass för sexåringar fungerar som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskolläraren, lågstadieläraren och fritidspedagogen samverkar. Barnen är inte inskrivna i skolan, utan går nio år i grundskola efter förskoleklassen.

Välja grundskola

Enligt skollagen har du (om det inte orsakar organisatoriska ekonomiska svårigheter) möjlighet att välja annan skola inom kommunen än den ditt barn automatiskt placeras i. Väljer du annan skola står kommunen inte för skolskjuts även om den ligger långt från hemmet.

Ansöka om plats

Du behöver inte ansöka om plats i grundskola. Om barnet bor i annan kommun och av speciella skäl vill gå i skola i Mariestads kommun behöver en ansökan göras. Blankett finner du under relaterad information här på sidan.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Mariestads kommun finns fritidshem för 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Jämförbar resultatredovisning

Under relaterad information här på sidan finner du länk till Skolverkets sida Jämförbar resultatredovisning. Där kan man jämföra kommunens skolor med andra kommuner i Sverige. Här finns bland annat uppgifter om antal barn, grupper och personal.

Inriktningar

I Mariestads kommun har grundskolorna inga specifika uttalade inriktningar. På respektive skolas sida (se sidan Kommunala grundskolor) kan du  läsa om hur de olika skolorna arbetar.

Baserat på innehållet på den här sidan (Grundskola och fritidshem), fick du svar på din fråga? * (obligatorisk)
Baserat på innehållet på den här sidan (Grundskola och fritidshem), fick du svar på din fråga?
Sidan senast uppdaterad: 2019-01-10