Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Säker skolväg till de nya skolorna

Den här artikeln handlar om kommunens arbete med att ta fram säkra skolvägar för skolbarnen i de nya skolorna. Här kan du läsa om trafikutredningen som gjorts och som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att säkra skolvägarna. Detta är ett arbete som kommunen investerar mycket pengar i och som tar tid att ta fram konkreta åtgärder till. Trafiken runt skolorna är ett stort ämne som vi kommer återkomma till längre fram i artikelserien. Vi tittar också på vilka möjligheter de nya skolorna ger till att skapa nya vanor, så som att minska de korta körsträckorna i bil och istället gå och cykla.

Projektet med de två nya skolorna innebär inte enbart arbete med de faktiska byggnaderna. Det medför också åtgärder för att skolbarnen på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig till och från skolan.

Kommunen har därför gjort en utredning av trafiksituationen med fokus på oskyddade trafikanter i skolåldern. Resultatet från utredningen utgör underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram åtgärder för att säkra skolvägarna till skolstart, höstterminen 2017.

Till sin hjälp har kommunen tagit in konsulter. De har inventerat tidigare utredningar och genomfört fältstudier och inventeringar på plats. Konsulterna har också genomfört intervjuer med chefer inom skolan, kommunens trafikingenjör, vaktmästare från Lockerud, Kronopark och Flitiga Lisans skola, samt två föräldrarepresentanter från Lockerudskolan och Kronoparksskolan.

En säker skolväg

När antalet skolor minskas och upptagningsområdena förändras, ändras också skolbarnens behov av rörelse. Det finns många olika färdvägar för att ta sig till de båda skolorna, beroende på var man bor och hur man färdas. Utredningen avser att ta fram en säker skolväg för vardera skola och har inte tagit hänsyn till alla eventuella vägar att färdas. Man har utgått ifrån närhetsprincipen, det vill säga upptagningsområdena. Flera olika åtgärdsscenarier har testats och utvärderats för att slutligen komma fram till de som lämpar sig bäst i relation till behov, tidsram och kostnad. Övriga aktörer som tagits hänsyn till är räddningstjänsten, kollektivtrafiken, kommunens driftsorganisation och persontrafiken i bil.

Fysiska åtgärder

Framförallt är det Marieforsleden, Leksbergsvägen och Bråtenvägen som i en högre grad blir en del av barnens väg till och från skolan. Men även Södravägen och Drottning Kristinas väg behöver ses över.

De viktigaste åtgärderna som behövs är fysiska åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Dessa är främst att säkra flera punkter där gång- och cykelnätverket korsar bilvägarna, tillexempel genom att få ner hastigheten på bilarna genom nya upphöjda passager. Men det finns även enstaka sträckor med behov av en gång- och cykelbana. Belysningen längs barnens skolvägar kommer också ses över.

Skolbarns behov av rörelse

I utredningen framgår det att de flesta skolbarn till och med årskurs 2 följs av föräldrarna till skolan. Huvuddelen av föräldrarna lämnar med bil. Från årskurs 3 och uppåt tar många av barnen sig själva till skolan. En risk är att skjutsandet av barnen med bil till skolan ökar om föräldrarna inte upplever att deras barns skolvägar är tillräckligt säkra och tillgängliga.

De som lämnar och hämtar barn vid skolorna i dag vet att det handlar om en kort tidsperiod, främst på mornarna, då trycket är som störst. Många lämnar på skolan vid ungefär samma tid på morgonen, medan hämtningarna oftast är mer utspridda. Men att ta fram en lösning som fungerar för den korta period då trycket är som störst är varken realistiskt eller kostnadseffektivt. Just nu tittar man på att skapa avlämningsfickor i anslutning till skolområdena. Dessa ska gärna vara placerade en liten bit från skolan, cirka 100 meter, för att skapa en bilfri miljö närmast skolan. Studier från Trafikverket visar att en stor mängd bilar på en och samma plats skapar en trafikfara och ökar utsläppen av hälsovådliga ämnen i barnens närmiljö.

Påverkansåtgärder

Exemplen ovan är fysiska åtgärder, men det finns också påverkansåtgärder för att säkra skolvägen. Exempel på detta är information om säkra skolvägar till föräldrar och vårdnadshavare före skolstart höstterminen 2017, samt tydliga riktlinjer för hämtning och lämning med bil vid skolorna.

Men det finns mer att göra! Att vara med från början och utforma två nya skolor innebär att man är delaktig i att skapa den kultur som präglar skolan och dess elever. Det medför både möjligheter och ansvar hos tjänstemän och skolpersonal. Men även föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att påverka. Kommunens investeringar i bland annat utökade gång- och cykelbanor utgör ett gyllene tillfälle för många att introducera nya vanor. Enligt Trafikverket är 80 procent av bilresorna i tätorterna kortare än 3 - 4 kilometer. Ett sätt att minska antalet kort resor är att låta bilen stå och istället gå eller cykla.

Fördelar med att barn går eller cyklar till skolan:

  • Barn som promenerar eller cyklar på morgonen får bättre inlärningsförmåga, är friskare och orkar med dagen bättre.
  • Barn som går eller cyklar till skolan får förtroendet och träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende.
  • För att kunna bedöma trafiken krävs erfarenhet och omdöme. Erfarenhet kan barnen bara få genom att röra sig i trafiken. Att gå eller cykla till och från skolan tillsammans med en vuxen och därigenom få hjälp, vägledning och träning i trafiken, ger barnen mer erfarenhet och förbereder dem för att i 10 - 12 års ålder anses vara trafikmogna.
  • Trafiken är ett stort miljöproblem och bidrar bland annat till ökad växthuseffekt, försurning, marknära ozon, buller, partikelutsläpp och övergödning.
  • Barnens inställning till bilanvändande påverkas. En individs rörelsemönster lärs in till 90 procent före 13 års ålder.

            Uppgifterna är hämtade från Trafikverket

En samverkan mellan skola och föräldrar kan åstadkomma tryggare vägar för skolbarn i de lägre åldrarna och vara föredömen för hållbart resande. Vem vill gå miste om en sådan chans!

Skrivet av kommunikationsenheten


Sidan senast uppdaterad: 2015-10-22