Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fokusgruppens arbete

Som en del i arbetet att bygga och starta upp två helt nya skolor ingår två fokusgrupper. En av fokusgrupperna består av representanter från de berörda skolorna och täcker alla yrkesområden inom skolan. Vi har träffat två av representanterna från personalens fokusgrupp för att höra mer om arbetet.

Karin Århäll är lärare på Kronopark och Catarina Läth är fritidspedagog på Lockerud. De möter upp under en höstgrå eftermiddag i en av Kronparkskolans lokaler.

Hösten 2014 blev all berörd skolpersonal kallad till ett möte om projektet med de nya skolorna. Då diskuterade man bland annat vilka ledord som ska känneteckna de nya skolorna. Efter att ha kokat ner det som man tyckte var viktigt och som skulle känneteckna den nya skolan kom man fram till följande ledord: Kunskap, Trygghet, Glädje.

Karin och Catarina blev strax därefter tillfrågade om de ville vara en del av fokusgruppen och arbeta med skapandet av de nya skolorna – och det ville de gärna!

Delaktighet

Tillsammans med andra representanter från skolan, så som vaktmästare, städpersonal och slöjdlärare fick de börja fundera på vad som var viktigt för dem. 

Båda två har områden som de brinner lite extra för; Karin har ett stort intresse för IT i skolan och Catarina är engagerad i att integrera utemiljön som en naturlig arena för undervisningen. 

 – Jag arbetar redan med interaktiva tavlor i klassrummet, säger Karin.
Självklart ser jag fördelar med detta och är mån om att vi i framtidens skola kommer jobba med smart teknologi i klassrummet, fortsätter hon. 

Att ha en plats i fokusgruppen innebär inte bara arbete med sitt specialintresse. Största delen består av att jobba med och bolla idéer om precis allting. Men visst finns det tankar om smarta IT-lösningar och pedagogiska utemiljöer med i bakhuvudet under processens gång, förklarar de.

Arbetssätt

Fokusgruppen har haft många möten med de båda arkitektbyråerna som anlitats för att rita vardera skola.

 – Det började med att vi skrev ner vad vi tyckte var viktigt på post-it lappar, säger Catarina. Utifrån det tittade arkitekten på hur skolan skulle se ut och fungera.

Några av önskemålen var en samlingsplats där hela skolan kunde rymmas och möjlighet att kunna jobba integrerat med fritids.

 – Samtidigt måste vi tänka på vad varje kvadratmeter kostar att bygga. Det är inga små summor direkt, säger Karin. 
 

 – Då blir det viktigt att planera skolan på ett sådant sätt så att tillexempel vissa ämnen kan dela lokal. Exempelvis är det nu inritat en ateljé som kommer fungera som lokal för både syslöjd, träslöjd och bild. Och på eftermiddagarna kommer fritids kunna nyttja lokalerna, fortsätter Catarina.

Workshops

Under andra träffar har skolledare och NCC varit med. Då har det arbetats med frågor som:

  • Hur gör vi det enkelt att arbeta ämnesövergripande?
  • Hur kan vi arbeta med olika/flexibla lärgrupper?
  • Vad stimulerar relationer, samarbete och barnets utveckling?

Under andra workshops har fokusgruppen delats in i mindre grupper för att diskutera frågor så som:

  • Vilka funktioner /rum innehåller hemvisten?
  • Hur syns skolans identitet i byggnaden eller i utemiljön?
  • Samband - hur hänger de olika ytorna ihop och hur hänger de ihop med utemiljön?

Till efterföljande workshop hade arkitekterna med sig skisser framtagna utifrån det underlag som tidigare arbetats fram. Med skisserna som underlag arbetade grupperna vidare med bland annat utemiljön och hemvistens utformning för årskurserna f-1, 2-3 och 4-6.

Inför slutgranskningen av ritningarna gick fokusgrupperna igenom arkitekternas ritningar för respektive skola.

Ritningarna presenteras

I samband med skolstarten 2015 samlades all personal igen. Arkitekterna var med för att presentera ritningarna för respektive skola. Därefter granskades ritningarna i detalj och post-it lappar placerades ut för att markera det som var bra och det som det fanns frågor kring. Materialet samlades sen in för vidare bearbetning.

I slutet av augusti träffades fokusgruppen igen för att återkoppla de synpunkter som kom fram när all personal var samlad. Ritningarna för ena skolan var klara för en slutlig granskning och de alla flesta var mycket nöjda med slutresultatet.

Ett unikt arbetssätt

Både Karin och Catarina upplever arbetet i fokusgruppen som positivt och de är glada för att de fått vara delaktiga från projektets start. Arbetssättet har också uppskattats av arkitekterna som fått utgå från fokusgruppens idéer och önskemål när de tagit fram skisserna till skolorna. Det har varit intensivt och många nya tankar har formats utifrån träffarna.

 – Det är fantastiskt att få vara med från början och tycka och tänka, sen är det ju alltid pengarna som styr i slutändan, säger Karin.

Att arbeta på det här sättet är unikt. Fokusgruppen har varit på flera studiebesök till andra nybyggda skolor i landet där personalen bara blivit inplockad i den nya skolan utan att ha fått vara delaktiga i processen.

Framtiden

Att jobba i en två-parallellig skola innebär många förändringar.

– Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med en kollega i en parallellklass, säger Karin. Att bli ett lag kring en parallell och jobba ihop på ett nytt vis är en utav möjligheterna med en ny skola, fortsätter hon.

– Det är positiv att arbeta i ett arbetslag där allas kompetenser tas tillvara på, fyller Catarina i. Jag ser fram emot att få vara med och skapa en kreativ lärmiljö utomhus och inomhus och på så sätt locka fram nyfikenhet och lusten att lära. Alla barn lär sig på olika sätt, en del vill sitta och läsa och andra lär sig bättre genom rörelse. Då är det viktigt att ta tillvara på kreativa läromiljöer, avsluta hon.

- Vi ska skapa skolans kultur, en vi-känsla och fungerande regler, säger Karin.
Det är tufft att gå från att veta hur allting fungerar till att vara helt ny.

Att ta tillvara på allas erfarenheter på bästa sätt är en annan stor utmaning, tycker Karin.

I och med att fyra skolor blir två kommer också arbteslagen att förändras. I dagsläget vet inte personalen vilken skola de kommer arbeta på. Både Karin och Catarina tycker det känns lite nervöst att inte veta var eller med vilka personer de kommer arbeta. Båda känner en stor trygghet i att jobba med sina nuvarande arbetskamerater, samtidigt som de tycker det är jättekul att träffa och lära känna nya kollegor i fokusgruppen.

– Det kommer bli jättetufft, men jätteroligt! avslutar Catarina.

 

Skrivet av kommunikationsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-13