Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det ska vara bra för barn att växa upp i Mariestad!

Utbildningschef Katarina Lindberg är exalterad över att det
efter flera skolutredningar nu faktiskt byggs inte bara en, utan två nya skolor
i västra Mariestad.

Förstudien som föranledde pågående byggnation av skolorna angav fem olika scenarier. Tjänstemännen jobbade förutsättningslöst med alla fem och tittade på kostnader samt för- och nackdelar. Bland alternativen fanns bland annat att renovera Lockerundsskolan och Kronoparksskolan och bygga ut dem till tvåparallelliga skolor dit eleverna från Leksberg och Flitiga Lisans skola skulle flytta.

– Att det resulterade i att bygga två helt nya tvåparallelliga skolor är ur ett ekonomiskt perspektiv en historiskt stor investering i kommunen, säger Katarina.

Politisk vilja

Redan för tio år sedan fanns det en politisk vilja att göra något med Mariestads F-6 skolor. Katarina var med 2003 när den första skollokalsutredningen ägde rum, och flera utredningar har det blivit efter det. Men inga som man politiskt har gått vidare med. Inte förrän nu, vill säga.

Efter den sista utredningen som omfattade alla skolorna i kommunen bestämde politiken att bryta ut det västra skolområdet. Utifrån de direktiven gjordes en behovsanalys av de fyra skolorna som nu ska slås samman i och med att Prisma- och Unicaskolan står klara. Då konstaterades att lokalerna var i dåligt skick, men också att det fanns brister ur verksamhetssynpunkt. Bland annat att eleverna måste förflytta sig till andra skolor för att kunna ha vissa ämnen, så som slöjd till exempel.

Behovsanalysen följdes av en gedigen förstudie som påbörjades i september 2013 och var klar i maj 2014.

Skolor anpassade för dagens krav

Sett i efterhand är Katarina glad över att man inte valde att bygga ut en skola och behålla några mindre enheter. Det hade inte blivit bra för eleverna, menar hon. De fyra skolorna som ska ersättas, var byggda för helt andra krav och saknar bland annat grupprum som man idag ska ha.

Arbetsmiljöfrågorna för både personal och elever var något som lyftes tidigt i processen med de nya skolorna. Arbetsmiljölagen gäller även för eleverna och de har rätt till en god arbetsmiljö avseende ljus, ljud och luftkvalité. Det konstaterade i förstudien att flera av skolorna var undermåliga sett till hur många elever som får vistas i en lokal. Speciellt Lockerudsskolan, där en del av taket rasade in 2012, var i stort renoveringsbehov.

Nu händer det!

Mer än tio år efter att den första skolutredningen gjordes angående Mariestads F-6 skolor byggs nu två nya skolor som ska vara redo att öppna sina dörrar för eleverna när höstterminen drar igång 2017.

– Det känns helt fantastiskt och nästan lite overkligt att det nu faktiskt händer, säger Katarina.

– När vi jobbade med förstudien som jag själv var väldigt delaktig i vågade jag inte tro att det faktiskt skulle bli av. Det var först när beslutet togs i fullmäktige i maj 2014 som det började kännas som att det verkligen kunde bli någonting konkret, fortsätter hon.

– Det är stort för mig personligen. Nu när man faktiskt kan se byggnaderna som står känns det verkligen på riktigt. Det är en jättehärlig känsla utbrister Katarina.

Tålmodiga Mariestadare

Katarina upplever att hela processen har varit bra på det sättet att tjänstemännen har haft en god dialog och kommunikation med både Mariestads invånare men också med politiker, personal och elever. Öppenheten i utredningen har bidragit till bra insyn för den som vill, bland annat via de samråd som kommunens planarkitekter har haft.

Byggprocessen har varit och är fortfarande ett störande inslag eftersom det kan vara påfrestande för närboende, och belastar trafiksituationen på vissa platser.

– Det känns som invånarna är positiva till skolbygget och därför också är tålmodiga med att det stökar till det under en period, säger Katarina.

En attraktiv stad för barnfamiljer

För att fortsätta vara en attraktiv boendekommun för barnfamiljer är det viktigt att ha bra förskolor och skolor, menar Katarina.

– Det är en viktig del av Mariestads tillväxt att kunna erbjuda barnfamiljer en bra skolgång. Det stärker Mariestad som en bra boendekommun, menar Katarina.

Satsningen är också en kommunal angelägenhet på det viset att vi ändrar i vägnät och hur vi rör oss i staden för att skapa en säker skolväg, fortsätter hon.

Katarina hoppas att skolornas utemiljöer också kommer användas efter skoltid av barn som är där och leker. Att båda skolorna har fullstora idrottshallar kommer också gynna föreningslivet.

Förhoppningar

Förhoppningarna är många när man gör en satsning i den här omfattningen. Dels att tidsplanen ska hålla, vilket Katarina så sent som för några dagar sen fick besked om att den gör fullt ut än så länge. Hon hoppas också att skolorna, när det är klara, ska leva upp till de förväntningar som byggts upp efter att ha sett ritningar och 3D-ritningar.

– Men framförallt hoppas jag att eleverna ska känna lust i sitt lärande och att medarbetarna ska få en kick i en ny, bra arbetsmiljö tillsammans med nya och fler kollegor, avslutar Katarina.

Skrivet av kommunikationsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-06