Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energieffektiviserade skolor

Att bygga energieffektiva skolor är ett sätt att bidra till en minskad klimatpåverkan.

I ett längre perspektiv finns det både ekonomiska och miljömässiga vinningar med att jobba med energieffektivisering.

Energieffektiviserande åtgärder

Det som drar mest energi i en byggnad är ventilationen. Det system som satts in i de nya skolorna är anpassad till lokalernas storlek och antalet personer som ska vistas där. Ventilationsflödet ligger på en miniminivå när lokalerna inte används och går upp i maxflöde när det vistas personer i lokalerna. Det är ett relativt okomplicerat ventilationssystem som inte kräver kunskap från konsult för att korrigera.

Byggnaderna värms upp med fjärrvärme. Fjärrvärme är både driftsäkert och skonsamt mot miljön. Det är ett bra sätt att ta tillvara på energi som annars hade gått till spillo. I Mariestad kommer värmen från restprodukter från den lokala papperstillverkningen.

Skolorna kommer ha egna tillagningskök vilket bidrar till minskade transporter av mat. Köken har utrustats med modern köksutrustning som är energieffektiv. Till exempel återanvänds värmen som går åt till att producera kyla i kylanläggningarna. Värmen leds vidare till en varmvattenberedare som förvärmer vatten som ska hettas upp. På det viset går det åt mindre energi till att koka vatten.

Skolornas lokaler kommer i första hand ha LED-belysning. LED-lampor innehåller inte några skadliga ämnen som bly eller kvicksilver. Lamporna är mer energieffektiva eftersom hela 90 procent omvandlas till ljus och bara 10 procent blir värme. Lamporna är dyrare i inköp, men blir mer kostnadseffektiva på sikt. Dessutom behöver LED-lampor inte bytas lika ofta som andra lampor.

Belysningen i skolorna kommer vara närvarostyrd i vissa lokaler. Lamporna kommer tändas för hand men släcks en tid efter att sista personen lämnat lokalen.

Solceller på önskelistan

På önskelistan över tänkbara investeringar finns solceller. Solcellerna kommer i så fall monteras på taket och energin gå ut på skolornas elnät. Eventuellt överskott av el skulle kunna ledas ut på elnätet och hamna på ”tillgodo kontot”. Det skulle till exempel kunna ske under sommarperioden när det är många soltimmar men mindre verksamhet på skolan.

Montering av solceller är inte tidsberoende och går att genomföra även efter det att skolorna byggts färdigt. Det återstår fortfarande att se om det kommer finnas pengar kvar till solceller.

Miljöklass silver

Skolorna byggs utifrån miljöklass motsvarande miljöbyggnad silver. Energiförbrukningen när skolorna är klara beräknas till 35 kWh per kvm, vilket är 40 procent lägre än Boverkets gränsvärde för klassen.

Även om byggnaderna uppfyller målen för miljöklass silver kommer kommunen inte ansöka om att certifiera dem. Det kostar mycket pengar att certifiera och eftersom det är kommunen som både äger och använder byggnaderna behövs inte certifieringen som argument för till exempel uthyrning.

Grönt lån

Kommunen har beviljats grönt lån från Kommuninvest för byggnationen av skolorna. För att få grönt lån ska vissa kriterier uppfyllas, där energieffektiviseringen är en viktig del.

Grönt lån är en markering mot hållbarhet och energieffektivisering och att kommunen tänker på en hållbar framtid. Detta ligger helt i linje med kommunens vision och hur vi som biosfärområde och internationellt modellområde bidrar till hållbar utveckling.

 

Skrivet av kommunikationsenheten

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-22