Särskola

Grundsärskola

Elever med diagnosen utvecklingsstörning eller annat begåvningsmässigt funktionshinder har rätt att gå i grundsärskola. Grundsärskolan ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.

Utbildningen sträcker sig över årskurserna 1 - 9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans utbildning.

Kommunens grundsärskola finns på Högelidsskolan.

Läroplan

Läroplanen är densamma för särskola som för vanlig skola, skolformerna och innehåller samma ämnen. Det är kursplanerna och kunskapskraven som skiljer dem åt. Mer tid läggs på ämnen som slöjd, hemkunskap och idrott. Innehållet och kraven på kunskap är anpassade till de elever som går i grundsärskola. Det finns möjlighet att läsa ämnen enligt grundskolans kursplan och bedömas och få betyg utifrån den.

Anpassning efter behov

I grundsärskolan är elevgrupperna oftast mindre än i grundskolan. Med en rymligare tidsplan kan undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar.

Träningsskola

I grundsärskolan finns möjlighet att delta i träningsskola. Träningsskolan har en egen kursplan. Elever som inte bedöms nå grundsärskolans kunskapskrav, läser efter träningsskolans kursplan. Det finns också möjlighet att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Gymnasiesärskola

Kommunens gymnasiesärskola finns på Vadsbogymnasiet. Här erbjuds tre nationella yrkesförberedande program. Du kan läsa mer om dessa på Vadsbogymnasiets webbplats. Länk hittar du här på sidan under Relaterad information.

Särskild utbildning för vuxna - Särvux

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig skolform som du själv söker till. Undervisningen vänder sig till dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Särskild utbildning för vuxna är till för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning.