Synpunkter och klagomål på utbildning

Mariestads kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla och förbättra vår verksamhet kontinuerligt därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss.  

 • Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal.
 • Du kan även kontakta rektor eller annan överordnad chef.

Syftet med vår klagomålshanteringen

 • hjälpa oss att bli en bättre förskola, fritidshem och skola
 • öka elevers och vårdnadshavares möjligheter till inflytande
 • snabbare kunna rätta till eventuella brister
 • stärka barns och elevers rättssäkerhet

Så framför du dina synpunkter och klagomål

Vill du framföra ett klagomål eller synpunkt om den utbildning som bedrivs av Mariestads kommun som huvudman kan du göra det antingen via:

 • e-postformulär (se länk under Relaterad information - Länkar)
 • e-post
 • brev
 • telefon

Så lång tid tar det att få svar

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Rutin för klagomålshantering och synpunkter inom barn- och utbildningsområdet

 • Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).
 • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
 • Svar ges till den som lämnat in synpunkten, förslaget eller klagomålet och angivit kontaktuppgifter, om så önskas.

Om du inte är nöjd med svaret

Då kan du begära att överordnad chef/utbildningschef/utbildningsnämnd gör en förnyad prövning av ärendet.

Så hanteras synpunkter och klagomål

Alla klagomål/synpunkter som inkommer till barn- och utbildning sammanställs som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och anmäls till utbildningsnämnden.

Alla kan läsa dina synpunkter och klagomål

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.  

Kontaktuppgifter

I din kontakt med berörd verksamhet i kommunen anger du vad klagomålet eller synpunkten avser, samt hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter eller klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

I första hand vänder du dig till den person, enhet eller avdelning där klagomålet/synpunkten hör hemma. Se mer i texten till vänster. Länk till formulär finns nedan.

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Klagomålshantering Pdf, 96.1 kB.

Länkar

Lämna synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.