Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Process vid ansökan om lov och anmälan

Flödesschema som beskriver processen. Se text på sidan

1. Inför din ansökan
Sök bygglov i god tid före din planerade byggstart. Handläggningen av ditt ärende går smidigare om ansökan är komplett och handlingarna är tydliga. När ärendet är komplett startar ärendet. Bygglovsärenden ska ta max 10 veckor och anmälningsärenden 4 veckor från det att ärendet är komplett. Särskilda skäl kan göra att handläggningstiden förlängs med ytterligare 10 veckor. Om så är fallet får du ett meddelande från handläggaren.

2. Ansökan behandlas
Det första som sker efter det att ansökan registreras som ett ärende hos oss är en granskning. Om det saknas handlingar/ritningar eller om handlingarna/ritningarna inte är tillräckligt tydliga och fackmässigt utförda skickas ett kompletteringsbrev till dig.
När ansökan är komplett skickas ett mottagningsbevis till dig. Därefter kan handläggningen påbörjas. Handläggaren kontrollerar att ansökan överensstämmer med detaljplan (om detaljplan finns) och andra bestämmelser och att gällande lagstiftning följs.
Handläggaren granskar även utformning, tillgänglighet och placering på tomten. Om det behövs kontaktas berörda grannar.
Om bestämmelser och/eller kraven på utformning samt tillgänglighet inte uppfylls kommer handläggaren att kontakta dig.

3. Beslut om lov
Innan du får påbörja ditt byggprojekt så behöver du lov/eller startbesked. För åtgärder som inte kräver lov utan en anmälan så behövs ett beslut om startbesked innan arbetet får påbörjas.
Ett beslut kan innebära både beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslut fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vår ambition är att bygglov ska beviljas inom 6 veckor om ärendet är planenligt och ansökan är komplett.

Handläggaren beviljar eller avslår
Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna ges, fattar handläggaren ett beslut om bygglov på delegation. Det är Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggaren och vad som tas av politikerna i Miljö- och byggnadsnämnden.

Beslut om endast bygglov innebär inte att byggarbeten får påbörjas. Du måste ha fått ett beslut om startbesked för att få påbörja byggarbetet. I vissa ärenden är det möjligt att få bygglov med startbesked i ett och samma beslut.
Ett bygglovsbeslut är giltigt i 5 år och då ska byggarbetet påbörjats inom 2 år.
Bygglovsbeslutet ska annonseras och skickas till berörda grannar. Tiden för att överklaga ett beslut är 3-4 veckor.

4. Beslut om startbesked
I beslut som fått beslut om bygglov men inte fått beslut om startbesked lämnas ärendet över till en annan handläggare.
Handläggaren granskar ärendet främst utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen. Om de tekniska handlingarna som behövs för att fatta beslut om startbesked inte finns sedan tidigare i ärendet så begär handläggaren in dessa.
Inför beslut om startbesked hålls ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig.
Efter samrådet, då handläggaren har granskat och konstaterat att berörda egenskapskrav kan förväntas uppfyllas, samt att begärda handlingar har inlämnats, kan handläggaren utfärda ett beslut om startbesked. Efter detta kan byggnadsarbetena påbörjas.

Under byggarbetets gång kan det bli aktuellt med ett arbetsplatsbesök som innebär att handläggaren kontrollerar på plats om bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

5. Beslut om slutbesked
När byggarbetet har slutförts eller är i sitt slutskede ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls ofta på samma plats där bygget har utförts. Ett slutsamråd innebär att handläggaren tillsammans med byggherren och kontrollansvarig går igenom förutsättningarna för att beslut om slutbesked ska kunna utfärdas. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att beslut om slutbesked ska kunna fattas.

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört och när förutsättningar finns för att sökande ska få ta åtgärden i bruk. Sedan avslutas ärendet.

Baserat på innehållet på den här sidan (Process vid lovansökning och anmälan), hittade du den information du sökte? *
Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun