Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Mättjänster

Vi utför mätningsuppdrag både för intern kommunal verksamhet och till externa kunder så som konsulter, företag och privatpersoner.
  
Mätning utförs i samband med:

 • kommunal exploatering och planarbete
 • att nya fastigheter tillkommer
 • att nya hus ska stakas ut eller lägeskontrolleras vid en nybyggnation
 • ajourföringen av kommunens kartbas
 • utsättning och inmätning av VA, gata och fjärrvärme
 • projekteringsunderlag
 • diverse utsättning och inmätning av annan verksamhet

Behöver du något inmätt eller utstakat hör av dig till oss.

Husutstakning

Kommunen är skyldig att stå till tjänst med utsättning av byggnad eller anläggning. Utsättningen utförs enligt situationsplanen för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge i förhållande till fastighetsgränser och övrig byggnation. Detta innebär också ett skydd för grannar så att ej byggnation inkräktar på närbelägna fastigheter. Beställning göres i god tid, så vi ges möjlighet att beräkna och planera arbetet.

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutstakning

Finutstakning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Tråd tillhandahåller vi men profilstolpar i byggnadens hörn, sätter du upp innan finutstakningen kan utföras. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi skall lyckas få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd.

När kommunen utför utstakningen ansvarar vi för att:

 • Koordinattolkning utförs utifrån situationsplan och måttsatta ritningar enligt bygglov.
 • Kontroll av stomnät i plan- och höjd.
 • Erforderliga överbestämningar utförs.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-20

Relaterad information

Kontakt

Göran Persson
Kart- och mätchef
Telefon: 0501-75 61 31
E-post: Göran Persson
 
Josh Le
Gis-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 34
E-post: Josh Le

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun