Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ansökan om planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävs kan du begära planbesked av kommunen.

Planbeskedet anger om kommunen avser att påbörja planläggning eller inte i den inriktning som ansökan åsyftar. Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen eller områdesbestämmelsen kan antas. Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Synpunkter och information under plansamråd kan exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras under detaljplanearbetet.

Beslut om planbesked ska fattas inom fyra månader sedan fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Beslut om planbesked är inte bindande och går ej att överklaga.

Ansökan om planbesked

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden.
  • En karta som visar det område som berörs.
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Hur hanteras ansökan?

Efter inkommen ansökan gör kommunen en bedömning av ansökans syfte och innehåll. Frågor som har betydelse för bedömningen är överensstämmelse med kommunens översiktliga planer och program, överensstämmelse med kommunens visioner, policys och riktlinjer, möjlighet till teknisk försörjning, natur- och kulturvärden, närhet till service, trafikstrukturer, risken för störningar i förhållande till gällande lagstiftning m.m. Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen.

Kostnad

För ansökan om planbesked utgår en avgift enligt kommunens plan- och bygglovtaxa. Kostnaden varierar mellan 8 900-17 800 kr beroende på projektets omfattning. Vi utgår fortfarande från 2013 års taxa då inga nya taxor fastställs nationellt ännu.

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Kostnad: 8 900 kr

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något avkriterierna för stor åtgärd.

Kostnad: 13 350 kr

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kostnad: 17 800 kr

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon växel: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Blanketter
Ansökan planbeskedPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun