Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplaner

Syftet med detaljplaner är att fastställa den framtida användningen av mark- och vattenområden. I planen regleras bebyggelse, gator, parker med mera som sedan ligger sedan till grund för till exempel bygglov.

Tidigare var benämningen för detaljplan inom tätorter "Stadsplan" och utanför tätbebyggt område "Byggnadsplan". Dessa gäller på samma sätt som de nyare detaljplanerna.


Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram anger utgångspunkter och mål för den kommande detaljplanen. Programmet skickas på remiss, "programsamråd", till bland annat Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och berörd allmänhet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Program tas vanligtvis inte fram vid enklare planärenden. Vid större och mer komplicerade planärenden är program ett bra verktyg då det fungerar som underlag för kommande detaljplaner. Program antas normalt av Kommunfullmäktige även om det i sig inte är något juridiskt bindande dokument vilket den kommande detaljplanen är.

 
Detaljplan

När ett förslag till detaljplan tas fram görs det vanligtvis enligt så kallat "normalt planförfarande" då planarbetet går igenom följande steg:

Samråd - Ett första utkast till plan skickas ut på brett samråd med syfte att hålla dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtandee - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i étt särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Granskning - Planförslaget (eventuellt reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera.

Granskningsutlåtande - Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt efter detta, sker ny utställning/granskning.

Antagande - Detaljplanen antas vanligen av kommunfullmäktige.

Överklagande - Den antagna planen kan överklagas till Länsstyrelsen. Högsta instans är Regeringsrätten. För att ha rätt att överklaga ska man vara sakägare och ha yttrat sig antingen under plansamrådet eller under utställningen. Sakägare är fastighetsägare och boende inom eller i direkt anslutning till planområdet.

Laga kraft - Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

Enkelt planförfarande

Ibland kan en så kallad förenklad planprocess användas, "enkelt planförfarande". Förutsättningarna för detta är att förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Enkelt planförfarande innebär att planutformningen sker i direktkontakt med de som är berörda av förslaget. Därför är processen begränsad till det formella samrådsförfarandet och förslaget granskas inte. Planen antas normalt av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Hanna Asp
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 33
E-post: Hanna Asp

Mona Nilsson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 37
E-post: Mona Nilsson

Eric Alnemar
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 36
E-post: Eric Alnemar

Tina Karling Hellsvik
Stadsplanechef
Telefon: 0501-75 51 31
E-post: Tina Karling-Hellsvik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Lediga tomter och boendeprojekt

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun