Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Äskekärr 1:7 och 1:8 m m, Askevik

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av stugområdet, bygga ut den nuvarande småbåtshamnen, skapa större byggrätter på befintliga fastigheter i området samt förstärka campingen med fler uthyrningsstugor. Planområdet är cirka 15,5 hektar stort och är beläget intill riksväg 26, cirka 25 km norr om Mariestads centralort. Förslaget har samråtts med myndigheter och allmänhet under våren 2016. Handlingarna håller just nu på att bearbetas inför granskning.

Detaljplanen föreslås ändras i enlighet med de intentioner som beskrivs i det tematiska tillägget för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). För merparten av befintliga fritidshustomter föreslås en utökad byggrätt. I södra änden av Äskekärr 1:9 föreslås en möjlighet till lokalisering av ytterligare cirka 17 tomter för fritidshus. Norr om befintligt fritidshusområde föreslås cirka 9 nya tomter. Öster om riksväg 26, inom fastigheten Äskekärr 1:7, föreslås cirka 30 nya tomter för fritidshus. Totalt rör det sig om cirka 56 nya tomter. Idag finns det cirka 70 stycken fritidshus inom området.

Planförslaget ger även möjlighet till en utbyggnad av kiosken/serveringsbyggnaden och en komplettering av campingområdet för ytterligare campingstugor. Småbåtshamnen avses byggas ut med ytterligare bryggor, sjösättningsramp samt redskaps- eller fiskebodar.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 (i dess lydelse innan lagändringarna trädde i laga kraft 1 januari 2015 då planarbetet påbörjades innan dess). Planpro­cessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets steg redovisas nedan:

  • Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
  • Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.
  • Granskning - När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.
  • Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslaget, förutsatt att inga överklagande har inkommit.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.Vid frågor är du välkommen att ringa plankontoret via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-15

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Bilaga 1 - VA-utredningPDF
Bilaga 2 - Riskbedömning PDF
Bilaga 3 - PM BullerPDF
Bilaga 4 - BehovsbedömningPDF 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun