Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Del av Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunfullmäktige har den 12 december 2016, Kf § 133 beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 20 december 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för bostads- och friluftsändamål inom del av fastigheten Fågelö 4:13.

Planområdet omfattar ca 3,5 ha skogsmark och är beläget ca 300 meter söder om Brommösund färjeläge på Torsö.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 22 december 2016 beslutat att pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900). Länsstyrelsens skäl för beslutet att pröva kommunens antagandebeslut anges att myndigheten behöver ytterligare överväga planen i förhållande till vad kommunen och länsstyrelsen tidigare kommit överens om i LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) när det gäller tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna.

Kommunen inväntar länsstyrelsens handläggning och beslut om att fastställa eller upphäva detaljplanen för del av Fågelö 4:13.

Vid eventuella frågor eller vid svårigheter att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-12

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun