Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort

Kommunfullmäktige har den 12 juni 2017, Kf § 57 beslutat att anta ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 16 juni 2017. Detaljplanen vinner laga kraft den 7 juli 2017.

Planen syftar till genom ändring av detaljplan tillåta markanvändning parkering tillsammans med fastställda markanvändning (industri-, kanal och dylika ändamål) i gällande planer.

Planområdet omfattar ca 4,2 ha mark- och vattenområden och är centralt beläget i Sjötorp tätort. Planområdet gränsar i väst till Slussvägen, i norr till Varvsvägen och bostadshus på Österbacken, i öst till naturmark och i söder till gång- och cykelbana som löper längs Göta kanal.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Den som vill ha ersättning måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklaga hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen är:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Överklagandet skall ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se ovan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • av den som före utgångstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

  • om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon eller

  • om planen inte tillkommit i laga ordning

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Detaljplanen finns utställd på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-16

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun