Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2017 att förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för samråd.

Förslag till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för ny flerbostadshusbebyggelse och centrumverksamheter inom den nordvästra delen av Johannesbergsområdet (del av fastigheten Lillängen 2:1 m.fl.). Planområdet omfattar ca 2,1 ha parkmark och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i väster till kv. Alen och till drivmedelsstation och i övrigt till Johannesbergsområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 att meddela positivt planbesked för ansökan om detaljplan för del av Lillängen 2:1 samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Planen upprättas med standardförfarande, dess olika skeden redovisas kortfattat nedan.

  • Samråd – Under samrådet inhämtas information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse samt hur kommunen avser handlägga ärendet. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
  • Underrättelse och granskning – Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, ska planen vara tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskningen skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under samråd.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om de synpunkter som framkommit vid samråd inte tidigare sammanställts skall de även redovisas i granskningsutlåtandet.

  • Antagande – Beslut om antagande av detaljplan sker av kommunfullmäktige.

  • Laga kraft – Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt med brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast 2 oktober 2017

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-31

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun