Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 april 2017 att förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn skall bli föremål för granskning.

Syftet med rubricerad detaljplaneändring är att utöver gällande markanvändning (hamnändamål) även medge parkeringsändamål.

Planområdet ligger i Mariestads hamn, omfattar ca 2,65 ha och är beläget ca 700 meter nordväst om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i söder till kv. Bojen, i väster till vattenområden, i norr till yttre hamnområdet och i öster dels till vattenområden och dels parkområde.

Förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn var föremål för samråd under perioden 24 oktober t.o.m. 25 november 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och det funnits anledning kommenterats i ett särskilt utlåtande.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, standardförfarandets skeden redovisas enligt nedan:

  • Samråd - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Samrådsredogörelse - Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Granskning - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Granskningsutlåtande - Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Antagande - Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslagit. Detta förutsätter att inga överklaganden inkommit.

Detaljplaneförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 08:00 - 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt via brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad 

 

Synpunkter skall ha inkommit till kommunens senast den 25 april 2017


Sidan senast uppdaterad: 2017-04-04

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
Särskilt utlåtandePDF
UnderrättelsePDF

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
Behovsbedömning för MKBPDF
SamrådsremissPDF

Underliggande plan

Sp 114
Plankarta (16-MAF-1056)PDFPlanbeskrivning (16-MAF-1056)PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun