Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2017 att förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Norra), Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning.

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för etablering av i huvudsak industri, handel, lager, bilservice och liknande verksamheter inom del av fastigheten Sund 4:6.

Planområdet omfattar ca 10,74 ha åkermark och gränsar i norr till Västerängs industriområde, i öster till Sandbäcksvägen, i söder och väster till åkermark. Sydost om planområdet ligger trafikplats Ullervad och E20 ligger ca 150 meter söder om planområdet.

Under våren 2016 var förslag till detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestad centralort, Mariestads kommun föremål för samråd. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Kommunen har inför granskningsskedet beslutat att dela upp detaljplan för Sunds verksamhetspark i två detaljplaner, benämnda del av Sund 4:6 (Norra) och del av Sund 4.6 (Södra).

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap och upprättas med normalt förfarande. Förfarandets steg redovisas kortfattat nedan:

  • Samråd – Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmänhet m.fl. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Samrådsredogörelse – Efter samrådet sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

  • Granskning – När ett förslag till detaljplan varit föremål för samråd ska det innan den antas vara tillgänglig för granskning. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskningen sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

  • Antagande – Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har anslagits, förutsatt att beslutet inte överklagas eller upphävs.

Planförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även på kommunens hemsida www.mariestad.selänk till annan webbplats (under Bygga & Bo/Stadsplanering/Detaljplaner).

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt med brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast 17 oktober 2017

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-21

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun