Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ändring av detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort

Kommunfullmäktige har den 29 maj 2017, Kf § 42 beslutat att anta ändring av detaljplan för del av kv Apeln, Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 5 juni 2017. Detaljplanen vinner laga kraft den 26 juni 2017.

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsplaner för del av kv. Aplen.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Den som vill ha ersättning måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklaga hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen är:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Överklagandet skall ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se ovan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • av den som före utgångstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

  • om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon eller

  • om planen inte tillkommit i laga ordning

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30) samt under Relaterad information på denna sida.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antagandehandlingar 

PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF
AntagandemeddelandePDF
Protokoll KFPDF

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF
UnderrättelsePDF

Samrådshandlingar

Plankarta
PDF
SamrådsremissPDF

Underliggande plan
Sp 77
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun