Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ändring av detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2016 att rubricerat detaljplaneförslag ska bli föremål för granskning.

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsplaner för del av kv. Apeln.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-29 att ändring av detaljplan för del av kv. Apeln skall samrådas. Förslag till detaljplan var föremål för samråd under tiden 29 juni till och med 29 juli. Inkomna synpunkter under samrådstiden har sammanställts och om det funnits anledning kommenterats i en samrådsredogörelse.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan:

  • Samråd – Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, kommunala förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Särskilt utlåtande – Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Granskning - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, kommunala förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Antagande – Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslagit. Detta förutsätter att inga överklaganden inkommit.

Detaljplaneförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad (vardagar 8:00 – 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501 - 75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt via brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast den 18 november 2016

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-21

Relaterad information

Kontakt

Mona Nilsson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 33
E-post: Mona Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF
UnderrättelsePDF

Samrådshandlingar

Plankarta
PDF
SamrådsremissPDF

Underliggande plan
Sp 77
Plankarta (16-MAF-1029)PDF
Plan- och genomförandebeskrivning (16-MAF-1029)PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun