Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Ekuddens camping m.m.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 november 2016 att rubricerat förslag till detaljplan skall samrådas.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra utveckling av Ekuddens camping, bl.a. genom att medge åretruntcamping på hela campingområdet och därtill utökade byggrätter. Planen omfattar även planläggning av befintlig sjösättningshamn som tillkommit utom planlagt område.

Planområdet omfattar ca 15 ha mark- och vattenområden och ligger i den nordvästra delen av Ekudden, ca 1,8 km nordväst om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i öster till Gamla Ekuddens naturreservat, i söder till Ekuddens tempererade bassängbad samt båtgård, i väster dels till Vänern, dels till Ekuddens friluftsområde och bad, i norr gränsar planområdet till Vänern.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Det normala planförfarandets skeden redovisas kortfattat enligt nedan:

  • Samråd – Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, föreningar, allmänheten m.fl. Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Samrådsredogörelse – Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Granskning – Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, föreningar, allmänheten m.fl. Granskningsskedet har samma syfte som samrådet, att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Antagande – Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslagit och om inga överklaganden har inkommit.

Detaljplaneförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt med brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast den 23 december 2016

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-24

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun