Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort

Kommunfullmäktige har den 29 maj 2017, Kf § 39 beslutat att anta detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 5 juni 2017. Detaljplanen vinner laga kraft den 26 juni 2017.

Detaljplanens syftar till att möjliggöra byggnation på fastigheten Humlet 2, ändra markanvändningen så den medger rådande verksamhet och utveckling av densamma samt att säkerställa byggnadens historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värden genom skyddsbestämmelse och bestämmelse om utseende för nya byggnader.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Den som vill ha ersättning måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklaga hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen är:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Överklagandet skall ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se ovan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • av den som före utgångstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

  • om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon eller

  • om planen inte tillkommit i laga ordning

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30) samt under Relaterad information på denna sida.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-05

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun