Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort

Efter att förslag till detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun varit föremål för granskning under perioden 22 mars t.o.m. 12 april 2017 planeras beslut om antagande. Detaljplanen kommer behandlas av kommunstyrelsen den 15 maj och av kommunfullmäktige den 29 maj 2017.

Syftet med föreslagen detaljplan är möjliggöra byggnation på fastigheten Humlet 2, ändra markanvändningen så den medger rådande verksamhet och utveckling av densamma samt att säkerställa byggnadens historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värden genom skyddsbestämmelse och bestämmelse om utseende för nya byggnader.

Planområdet ligger i centrala Mariestad och gränsar i norr till Drottninggatan, i söder till Kvarngatan och till fastigheten Humlet 1 (Humlet seniorboende) i söder och väster. Planområdet omfattar fastigheten Humlet 2, drygt 2 400 m2 kvartersmark.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Standardförfarandets skeden redovisas kortfattat enligt nedan:

  • Samråd – Under samrådet inhämtas information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur kommunen avser handlägga förslaget. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Underrättelse och granskning – Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, ska planen vara tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskningen skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under samråd.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om de synpunkter som framkommit vid samråd inte tidigare sammanställts skall de även redovisas i granskningsutlåtandet.

  • Antagande – Beslut om antagande av detaljplanen sker av kommunfullmäktige.

  • Laga kraft – Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-27

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun