Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Katthavsviken

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation inom området innehållande främst bostäder, kontor, hotell och småskalig handel. Detaljplaneförslaget samråddes under vintern 2015-2016 och handlingarna håller just nu på att bearbetas inför granskning.  

Planförslaget har sin utgångspunkt i den fördjupade översiktsplanen för Mariestads hamn- och strandområde (FÖP Sjöstaden) som antogs av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007. Detta planförslag möjliggör byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.

Området ligger centralt i staden, intill Karlsholme folkpark och cirka 500 meter från resecentrum. Planområdet omfattar drygt 5,5 hektar mark som i söder gränsar till industrifastigheter utmed Strandvägen. I väster ligger kvarteret Abborren, HSB:s flerbostadshus i fyra våningar. I öster gränsar planområdet till ”cirkusplatsen” och Strandgårdens nyligen uppförda hyreshus i sju våningar samt villabebyggelse i Snuggen/Madlyckan. Området har tidigare rymt oljecisterner med tillhörande verksamhet. Cisternerna revs under mitten av förra årtiondet och denna typ av verksamhet bedrivs inte längre. Idag används området främst som uppställningsplats och parkering.

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900, eftersom planförslaget inte är helt förenligt med fördjupade översiktsplaner för Sjöstaden och Mariestads centralort när det gäller våningsantal och bebyggelsetyp (tankarna i samband med FÖP Sjöstaden och FÖP Mariestad var att bebyggelsen skulle utformas som slutna kvarter med en våningshöjd upp till sex våningar). Etableringen bedöms även ha betydande intresse för allmänheten på grund av dess omfattning.

Planpro­cessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets steg redovisas nedan:

  • Kungörelse - Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan. Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla.
  • Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
  • Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.
  • Underrättelse och granskning- När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas.
  • Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.
  • Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslaget, förutsatt att inga överklagande har inkommit.

Handlingar finns tillgängliga för nedladdning på denna sida och är utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Vid frågor ring stadsplaneavdelningen via kommunens växel 0501- 75 50 00.

.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-15

Relaterad information

Kontakt
Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF


Bilagor

Behovsbedömning MKBPDF
PM GeoteknikPDF
PM MarkföroreningarPDF
Riskbedömning/åtgärdsförslag för förorenad markPDF
DagvattenutredningPDF
ÖversvämningsutredningPDF
TrafikbullerutredningPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun