Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för kv. Niten & Spiken, Mariestad centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2016 att förslag till detaljplan för kv. Niten & Spiken skall bli föremål för samråd.

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utvidgning av kvartersmark för fastigheterna i kv. Niten och Spiken.

Planområdet omfattar ca 8 ha och är beläget i Haggården. I norr gränsar planområdet till kv. Fjädern, i öster och söder till naturmark och Tidan och i väster till Hammarsmedsgatan.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, standardförfarandets skeden redovisas enligt nedan:

  • Samråd - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Samrådsredogörelse - Efter samråd sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Granskning - Dialog med länsstyrelsen, myndigheter, berörda förvaltningar, politik, företag, föreningar, allmänhet m.fl. Granskning har samma syfte som samråd, d.v.s. förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Granskningsutlåtande - Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras utifrån inkomna synpunkter då det bedöms relevant.

  • Antagande - Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslagit. Detta förutsätter att inga överklaganden inkommit.

Detaljplaneförslaget finns utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 08:00 - 16:30). Alla handlingar finns även under Relaterad information på denna sida.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt via brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad 

Synpunkter skall ha inkommit till kommunens senast den 25 november 2016

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-19

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Översiktlig geoteknisk undersökningPDF
Behovsbedömning MKBPDF
SamrådsremissPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun