Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, Kf § 101 att anta detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Mark- och miljödomstolen har den 27 februari 2017 beslutat att överklagandena ska avslås, vilket innebär att kommunens antagandebeslut fastställs.

Mark- och miljödomstolens dom har överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Svea hovrätt. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Mark- och miljödomstolen lämnar prövningstillstånd. Kommunen avvaktar just nu besked om prövningstillstånd.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra etablering av handel på fastigheten Ladukärr 1:2. I planen föreslås även mark för återvinningsstation.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på denna sida under Relaterad information.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun