Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nolhagen 3:6

Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Den här detaljplanen är nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017 att förslag till detaljplan för Nolhagen 3:6 mfl, Mariestads kommun, ska bli föremål för granskning.

Detaljplaneförslaget utgår från den fördjupning av översiktsplanen som tagits fram för norra Mariestad; Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (2010) och detaljplanen för den tidigare etappen i Sjölyckan; Dp491 (2013).

Huvudsyftet med detaljplanen för Nolhagen 3:6 med flera är möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut. Detaljplanens syfte är även att skapa byggrätter för nya bostäder i ett attraktivt läge där platsspecifika värden tas tillvara genom att ny bebyggelse i stor utsträckning anpassas till befintlig topografi. 

Detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i tidigare handlingar, dock har strukturen förändrats. Detta för att bli ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Standardförfarandets skeden redovisas kortfattat nedan.

  • Samråd – Under samrådet inhämtas information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede. Under samråd redovisar kommunen ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse samt hur kommunen avser handlägga ärendet. Syftet med samråd är att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  • Underrättelse och granskning – Efter förslag till detaljplan varit föremål för samråd och eventuellt reviderats utifrån inkomna synpunkter, ska planen vara tillgänglig för granskning innan den antas. Inför granskningen skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, t.ex. sakägare, boende och övriga som yttrat sig över förslag till detaljplan under samråd.

  • Granskningsutlåtande – Efter granskning sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om de synpunkter som framkommit vid samråd inte tidigare sammanställts skall de även redovisas i granskningsutlåtandet.

  • Antagande – Beslut om antagande av detaljplan sker av kommunfullmäktige.

  • Laga kraft – Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Vid frågor är du välkommen att ringa stadsplaneavdelningen via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Sista dagen för synpunkter är 7 november 2017.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt via brev till:
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun