Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Projekt Sjöstaden

Fördjupad översiktsplan för Mariestads hamn- och strandområde

Mariestads kommun har, med utgångspunkt i en internationell arkitekttävling för Mariestads hamn- och strandområde som genomfördes hösten 2004, utarbetat en fördjupad översiktsplan (föp) för tävlingsområdet. Planförslaget har tagits fram i samarbete med AIM architects och CH arkitekter som stod bakom det vinnande förslaget i arkitekttävlingen. En miljöbedömning har även utförts i samarbete med WSP samhällsbyggnad. Området för föp:en, kallat Sjöstaden, är i sin helhet av mycket stor betydelse för Mariestads utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2007, § 121, att anta den fördjupade översiktsplanen. Beslutet vann laga kraft den 4 december 2007.

Detaljplaneprogram för Inre hamnen, bryggan och piren

Ett detaljplaneprogram för Sjöstaden (etapp 1) var under första kvartalet 2009 föremål för samråd. Handlingarna är framtagna i samarbete arkitekterna som stod bakom den flördjupade översiktsplanen för Sjöstaden (2007).

Detaljplaneprogrammet följer till stora delar upplägget i den fördjupade översiktsplanen, men behandlar ett avgränsat område och är kompletterat med Gestaltningsprogram för Inre hamnen och Hamnpiren.

Syftet med detaljplaneprogrammet, utifrån en helhetssyn på områdets utveckling, ange riktlinjer för kommande arbete med detaljplaner. Programmet har bearbetats enligt inkomna synpunkter och har antagits i Kommunfullmäktige i oktober 2009.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-15

Relaterad information

Kontakt

Kristofer Svensson
Chef sektor samhällsbyggnad
Telefon: 0501-75 50 21
E-post: Kristofer Svensson

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun