Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Sandvikshusen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 februari 2017 om granskning för rubrice­rad detaljplan. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget t.o.m. fredagen den 10 mars 2017. 

Detaljplanens syfte

Kommunens intentioner är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom planområdet. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras fyra nya flerbostadshus, omfattande cirka 140 lägenheter. I dagsläget benämns husen ”Sandvikshusen”. Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och söder. Planområdet består av ett cirka 2,5 hektar stort skogbevuxet område, beläget 1,5 km sydväst från Mariestads centrumkärna.

Planförslaget har samråtts och inkomna synpunkter har ej föranlett större revideringar av planhandlingarna. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i samrådsredogörelsen.

Detaljplanearbetet har föregåtts av ett programskede där det genom analys av området och utifrån befintliga förutsättningar har föreslagits en grundläggande struktur för bebyggelse, grönytor, trafik m.m. Detta förslag till detaljplan tar fasta på planprogrammets innehåll. 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten inom ett visst område. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse eller verksamhet som är tillåten samt hur byggnaderna och omgivningen ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för det kommunala planmonopolet.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. I plankartan beskrivs det med linjer, symboler och bestämmelser vad som får eller inte får göras. Plankartan är det dokument i detaljplanen som är juridiskt bindande. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syfte, innehåll och genomförande av planen.

Planprocessen

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 (i dess lydelse innan ändringarna trädde i laga kraft 1 januari 2015 eftersom planarbetet påbörjades innan dess). Planpro­cessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets steg redovisas nedan:

  • Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.
  • Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Granskning- När ett förslag till detaljplan har samråtts och ska det reviderade förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Inför granskningen ska de som berörs av förslaget underrättas.
  • Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslaget, förutsatt att inga överklagande har inkommit.

Tider och anvisningar

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och är utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Vid frågor ring Stadsplaneavdelningen via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt via brev till: Kommunstyrelsen, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast fredagen den 10 mars 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-10

Relaterad information

Kontakt
Tina Karling Hellsvik
Stadsplanechef
Telefon: 0501-75 51 31
E-post: Tina Karling-Hellsvik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

 

Granskningshandlingar

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF

Detaljplanesamråd
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Programskede
PlanprogramPDF
Bilaga 1 - ProgramillustrationPDF
Bilaga 2 - BehovsbedömningPDF
Bilaga 3 - Geotekniskt PMPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun