Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sunds verksamhetspark

Detaljplan för Sunds verksamhetspark syftar till att möjliggöra byggnation av verksamheter i form av främst småindustri, hantverk, volymhandel (sällanköp), kontor och lager inom fastigheten Sund 4:6 samt del av Sund 1:1. Vissa begränsade delar av planområdet möjliggör etablering av räddningstjänst. Andra begränsade delar möjliggör restaurangverksamhet eller bilservice i form av bilförsäljning och reparationer.

I planförslaget ingår även en satsning på förnyelsebar energi i form av en anläggning för utvinning av solenergi. Planförslaget för Sunds verksamhetspark har samråtts under våren 2016. Planen håller just nu på att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Det bearbetade förslaget planeras att ställas ut senare under detta år. 

Det aktuella markområdet har ett strategiskt läge mellan två av kommunens huvudinfarter och utmed E20. Intresset växer för etableringar vid landets mest trafikerade vägar. Trafikverket utreder en fyrfältsväg förbi staden och en förbättrad standard genererar ytterligare trafik. Detta gör platsen än mer passande för etableringar. Marken utgörs idag till största delen av åkermark.

Detaljplaneprogram för Sunds handels- och industripark antogs av kommunfullmäktige i augusti 2015 (kf § 112). Programmet visar de förutsättningar som gäller i området, hur området skulle kunna disponeras för industri och andra verksamheter samt vilka gestaltningsprinciper som bör gälla för mark och bebyggelse. I huvudsak bygger detaljplanen på samma upplägg som planprogrammet, undantaget en viss utvidgning av planområdet åt nordväst inom delar av området som i programmet redovisades som åkermark.

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900 (i dess lydelse innan ändringarna trädde i laga kraft 1 januari 2015 eftersom planarbetet påbörjades innan dess). Planpro­cessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Förfarandets steg redovisas nedan:

  • Samråd - Dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, företag, föreningar, närboende, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant.
  • Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Granskning- När ett förslag till detaljplan har samråtts och ska det reviderade förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Inför granskningen ska de som berörs av förslaget underrättas.
  • Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant.
  • Antagande - Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslaget, förutsatt att inga överklagande har inkommit.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och är utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Vid frågor ring stadsplaneavdelningen via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-19

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Planhandlingar för samråd
Plankarta sunds verksamhetsparkPDF
Planbeskrivning sunds verksamhetsparkPDF
Geotekniskt PMPDF

Programhandlingar

PlanprogramPDF
Samrådsredogörelse planprogramPDF
Antagandemeddelande planprogramPDF
Protokoll KF PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun