Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Ullervad 31:73 m.m.

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, Kf § 70 beslutat att anta rubricerad plan, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 3 oktober 2017. Planen vinner laga kraft den 24 oktober 2017.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30) och under Relaterad information på denna sida.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av befintlig verksamhet inom fastigheten Ullervad 31:73 (Förskolan Vävaren) samt därtill lämplig markanvändning. Detaljplanen innebär att knappt 1 100 m2 allmän plats, naturmark och gatumark ska bli kvartersmark som i huvudsak avses användas som friyta för lek och utevistelse.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Den som vill ha ersättning måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Överklagandet kan skickas med e-post till info@mariestad.se alternativt till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Överklagandet skall ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se ovan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

  • om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon eller

  • om planen inte tillkommit i laga ordning

I överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Vid eventuella frågor eller vid svårigheter att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-04

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun