Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, Kf § 72, att anta rubricerad plan.

Detaljplanens huvudsyfte är att fastställa markanvändning inom kv. Havsörnen med omnejd (Västra Ekudden) enligt intentionerna i FÖP Mariestad (Fördjupad översiktsplan), antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17, § Kf 69.

Detaljplanens syfte är att tillskapa byggrätter för nya bostäder i sjönära läge där befintliga platsspecifika värden tas till vara, genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig topografi, natur och miljö.

Kommufullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för Västra Ekudden överklagades till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Domstolen meddelade den 4 april 2017 att avslå överklagandena och fastställde således kommunens antagandebeslut. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. För att ett överklagande ska kunna tas upp av mark- och miljööverdomstolen förutsätts att domstolen lämnar prövningstillstånd.

Alla planhandlingarna finns tillgängliga på denna sida under Relaterad information.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-05

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun