Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort

Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016, Kf § 72, att anta rubricerad plan har överklagats.

Detaljplanens huvudsyfte är att fastställa markanvändning inom kv. Havsörnen med omnejd (Västra Ekudden) enligt intentionerna i FÖP Mariestad (Fördjupad översiktsplan), antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17, § Kf 69.

Detaljplanens syfte är att tillskapa byggrätter för nya bostäder i sjönära läge där befintliga platsspecifika värden tas till vara, genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig topografi, natur och miljö.

Alla planhandlingarna finns tillgängliga på denna sida under Relaterad information.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt är den domstol som prövar det överklagade beslutet.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-15

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun