Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ändring av detaljplan för Verkmästaren 4

Kommunstyrelsen har den 13 februari 2017, Ks § 22 beslutat att anta ändring av detaljplan för Verkmästaren 4, Mariestad centralort, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 14 februari 2017. Detaljplanen vinner laga kraft den 7 mars 2017.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30) och under Relaterad information här på sidan.

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelning inom del av kvarteret Verkmästaren 4 i Mariestad (T424) för fastigheten Verkmästaren 4. Upphävande av tomtindelning fordras för att möjliggöra fastighetsreglering och kan endast genomföras i en planändring.

Planen omfattar fastigheten Verkmästaren 4 och gränsar i norr och ost till Tidan, i söder till fastigheten verkmästaren 7 och i väst till Göteborgsvägen.

Planen innefattar inga förändringar avseende markanvändning eller övriga planbestämmelser som skulle kunna antas innebära betydande miljöpåverkan eller medföra förändringar för grannar. Planen har upprättats med förenklat förfarande, detta mot bakgrund av att genomförandetiden har gått ut, planen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande, planen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och antas inte heller medföra betydande miljöpåverkan.

Planändringen omfattar endast en ny detaljplanekarta, beskrivning tillhörande den ursprungliga stadsplanen är fortsatt gällande. Detta eftersom den gällande planens syfte ej har förändrats. Planändringen omfattar ett tillägg i form av upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse. Tidigare har detta kunnat genomföras i en ny plankarta som läses tillsammans med tidigare gällande plankarta. Detta tillvägagångssätt är inte längre tillämpbart utan det förutsätts att en plankarta gäller för en detaljplan. Den nya plankartan är en digitaliserad version av den ursprungliga stadsplanen med endast förändringen om upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse.

Förslag till ändring av detaljplan för Verkmästaren 4, Mariestad centralort, Mariestads kommun var föremål för samråd under perioden 21 december 2016 till och med 11 januari 2017. Samråd har genomförts med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, planförslaget har även varit utställt för allmänheten. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Till antagandehandlingen har inga större förändringar skett från samrådshandlingen.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Den som vill ha ersättning måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år från det datum planen vinner laga kraft. Om skadan inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen är:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Överklagandet skall ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se ovan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:


  • Av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
  • Om planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon.
  • Om planen inte tillkommit i laga ordning.

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-15

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antagandehandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
KS protokollPDF
AntagandemeddelandePDF

Handlingar inför antagande

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
Underrättelse inför antagandePDF

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun