Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katthavsviken

Visualisering Katthavsviken

Katthavsviken vid Vänerns strand är en centralt belägen del av Mariestad som under lång tid har varit ett område för verksamhet och industri. Områdets läge och förutsättningar gör det till en unik plats med stor potential för en god och attraktiv boendemiljö. Planförslaget är nu aktuellt för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av främst bostäder, kontor, hotell ocha andra centrumfunktioner. Omvandlingen avser även att tillskapa ett mer kvalitativt stråk längs med Vänern även för allmänheten.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Detaljplanen upprättas dock med utökat förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900, bland annat eftersom etableringen bedöms ha betydande intresse för allmänheten på grund av dess omfattning. Det som skiljer ett utökat förfarande från standardförfarandet är bland annat att en kungörelse görs i lokaltidningen i samband med att detaljplaneförslaget blir aktuellt för de olika kommunikationstillfällena.

Kontakt

Granskning av förslag till detaljplan för Katthavsviken pågår till den 12 augusti 2019 och till och med detta datum finns det möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter ska vara skriftliga och kan antingen skickas via brev eller per mail - kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan. Den som inte har inkommit med skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida och är även utställda i Stadshusets entré, på Kyrkogatan 2 i Mariestad. Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna eller andra frågor kan planenheten kontaktas genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24

Relaterad information