Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Katthavsviken

Vy över föreslaget planområde Katthavsviken från Vänern

Katthavsviken längs Vänerns strand är en central del av Mariestad som under lång tid varit område för verksamhet och industri. Områdets placeringen längs stranden, och med närheten till staden gör det till en unik plats med stor potential för en god och attraktiv boendemiljö.

Detaljplaneförslaget samråddes under vintern 2015-2016 och handlingarna håller just nu på att bearbetas inför granskning.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av främst bostäder, kontor, hotell och småskalig handel.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Detaljplanen upprättas dock med utökat förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900. Detta eftersom planförslaget inte är helt förenligt med fördjupade översiktsplaner för Sjöstaden och Mariestads centralort när det gäller våningsantal och bebyggelsetyp (tankarna i samband med FÖP Sjöstaden och FÖP Mariestad var att bebyggelsen skulle utformas som slutna kvarter med en våningshöjd upp till sex våningar). Etableringen bedöms även ha betydande intresse för allmänheten på grund av dess omfattning.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Relaterad information


Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress

Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Antagandehandlingar


Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Behovsbedömning MKBPDF

PM GeoteknikPDF
PM MarkföroreningarPDF
Riskbedömning/åtgärdsförslag för förorenad markPDF
DagvattenutredningPDF
ÖversvämningsutredningPDF
TrafikbullerutredningPDF

Länkar

Så kan du påverka

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.