Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Myggan 3

Entré till planområdet Myggan från Södra vägen

Ändring av detaljplan för Myggan 3 (gamla Kronoparksskolan) ska möjliggöra för ny skolbyggnad i två våningar.

Kommunstyrelsen har den 14 maj 2018, Ks § 91 beslutat att anta ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 17 maj 2018. Beslutet att anta detaljplaneändringen vinner laga kraft den 7 juni 2018.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att medge tvåvåningsbebyggelse på fastigheten Myggan 3, i övrigt ändras inte syftet från tidigare gällande plan avseende användning och liknande. Planförslaget innebär att markanvändningen specificeras från tidigare kvartersmark avsett för allmänt ändamål till skola, ändring av byggnadshöjd för att medge tvåvåningsbebyggelse, justering av prickmark samt införande av markreservat.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida under Relaterad information och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-18

Relaterad information


Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan