Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Översiktsplanering

Just nu pågår det spännande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mariestads kommun! Ta del av förslaget genom att klicka dig vidare till Översiktsplan 2030 under Relaterad information här på sidan. Det gamla översiktsplanen finns också tillgänglig under Relaterad information.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen tänker sig användningen av mark- och vattenområden på lite längre sikt samt hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras. Planen ska också redovisa allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, men är ett politiskt dokument som redovisar kommunens vision av framtiden och fungerar som strategiskt dokument för den fysiska planeringen i kommunen. Mariestads gällande ÖP finns att ladda ner under Relaterad information.

Planprocessen översiktsplan

Processen att upprätta en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens 4:e kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan:

Samråd
Ett första utkast till plan skickas ut på remiss, så kallat samråd, med syfte att hålla dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Särskilt utlåtande
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.

Granskning
Planförslaget (eventuellt reviderat sedan samrådet) skickas ut igen för ytterligare dialog med Länsstyrelsen, myndigheter, föreningar allmänhet med flera. Planen ska finnas tillgänglig för granskning under minst två månader.

Granskningsutlåtande
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt efter granskning, sker ny granskning.

Antagande
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31

Relaterad information

Kontakt

Tina Karling Hellsvik
Stadsplanechef
Telefon: 0501-75 51 31
E-post: Tina Karling-Hellsvik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
ÖP sid 1_54öppnas i nytt fönster
ÖP sid 55_112öppnas i nytt fönster
ÖP sid 113_154öppnas i nytt fönster

Länkar

Översiktsplan 2030
FÖP Mariestad

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun