Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort (FÖP)

FÖP Mariestad

Det övergripande syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Mariestad är att beskriva hur vi kan nå upp till Vision 2030. Samtidigt ska vi visa på hur livskvaliteten kan förbättras, öka antalet invånare samt att verka för en mer hållbar utveckling. För stadens framtida utveckling är det viktigt att identifiera strategiska prioriteringar för att investera resurser på rätt saker. Bedömningen är därför att de inledande prioriteringarna bör riktas mot att förbättra sociala sammanhang och nyckelplatser för att på så sätt skapa förstärkta värden som i sin tur leder till inflyttning av nya invånare och näringslivsutveckling.

Visionen har tolkats till tre övergripande principer för tätorten en strategi för regionala samverkansprojekt. Planförslaget består av 11 delprojekt som alla delas in i mindre nyckelprojekt. Tanken är att hitta små och smarta lösningar som ger stor påverkan på vår stad!

Läs hela handlingen eller kortversionen som du kan ladda ner via högermenyn.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras, hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer. Mariestad kommun översiktsplan är från 2003.

En fördjupning (FÖP) innebär en mer detaljerad redovisning inom ett visst geografiskt område, till exempel tätorter där det sker förändringar. Det är en fördjupning för staden Mariestad som nu är antagen.

Fördjupad översiktsplan för Mariestad (FÖP Mariestad) antogs av kommunfullmäktige 2013. Beslutet vann laga kraft den 19 juli 2013. Handlingarna finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-16

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Kortversion FÖPöppnas i nytt fönster
FÖP del 1+2öppnas i nytt fönster
FÖP del 3öppnas i nytt fönster
FÖP del 4aöppnas i nytt fönster
FÖP del 4böppnas i nytt fönster
Bilaga PMöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster
Protokoll KFöppnas i nytt fönster
Markanvändningskarta A3öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun