Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Fördjupad översiktsplan för norra Mariestad

Området för den fördjupade översiktsplanen sträcker sig från Högelid i söder och cirka 5 km nordost om stadens centrum. I väster gränsar Vänern och i öster E20. Syftet med planen är att redovisa hur bebyggelse (framför allt bostäder) på bästa sätt kan inrymmas i Nolskogen och vilken relation det nya området får till omkringliggande bostads- och friluftsområden och till stadens centrum. Värdefull naturmark och friluftsområden kommer delvis att tas i anspråk av bebyggelse, men målet är att Nolskogen ska vara ett bostadsområde med olika funktioner, varav ett är samspelet med naturen.

Den fördjupade översiktsplanen redovisar ett brett planeringsunderlag tillsammans med generella riktlinjer för markanvändningen samt principer för utformning och gestaltning som kan ligga till grund för fortsatt detaljplane- och projekteringsarbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att anta fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra. Beslutet vann laga kraft den 31 december 2010.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Relaterad information

Kontakt

Maria Nilsson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 37
E-post: Maria Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
FÖP Mariestad Norraöppnas i nytt fönster
Bilaga 1 Bullervärdenöppnas i nytt fönster
Bilaga 2 Bullervärdenöppnas i nytt fönster
Bilaga 3 Bullervärdenöppnas i nytt fönster
Bilaga 4 Bullervärdenöppnas i nytt fönster
Bilaga 5 Miljömålöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun