Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Översiktsplan 2030

Vi arbetar med en ny översiktsplan för hela vår kommun! Mariestads kommun utvecklas och förändras hela tiden. Både i centralorten Mariestad, i de mindre tätorterna och på landsbygden.

Utställning planförslag ÖP2030

Just nu är översiktsplanen utställt för granskning (26 februari - 22 april). Våren 2017 var förslaget på samråd, nu har det reviderats utifrån synpunkterna som kom in och är nu utställt på nytt. Det innebär att allmänhet, myndigheter, föreningar och andra har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget finns under "Relaterad information" på denna sida samt utställt på Stadshuset, Kyrkogatan 2, i Mariestad (vardagar 07:45 – 16:30). Eventuella synpunkter på förslaget skall vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt med brev till:

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast den 22 april 2018.

Översiktsplan 2030

Mariestads förslag till ny översiktsplan har två syften. För det första ska den beskriva hur kommunen vill hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. För det andra pekar den ut riktningar för hur vi vill att stad och land ska utvecklas. Till exempel var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska områden, och naturvärden. Den tar även upp risk för bullerstörningar och översvämningar. Planen täcker hela kommunens yta.

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.

Övergripande principer

De övergripande principerna handlar om att stärka nätverk av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och service. Fortsättningsvis har kommunen även pekat ut fyra områden utanför Mariestads tätort; Lugnås, Ullervad, Sjötorp och Lyrestad, där exploatering genom nya bostäder ska ske.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En viktig del av arbetet är att bedöma konsekvenserna av olika alternativ. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) hanteras detta. För att åstadkomma största möjliga miljöanpassning av översiktsplanen har bedömningar av miljökonsekvenser och hållbarhet skett parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen.

Kontakt

Vid svårigheter att ta del av förslaget eller vid frågor så kontakta gärna planenheten via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-20

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun