Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan 2030

Den nya översiktsplanen för hela vår kommun är antagen och har vunnit laga kraft! Mariestads kommun utvecklas och förändras hela tiden. Både i centralorten Mariestad, i de mindre tätorterna och på landsbygden.

Översiktsplan 2030

Den 11 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mariestads kommuns nya översiktsplan, Mariestads översiktsplan 2030, vilken omfattar hela Mariestads kommun. Planen vann laga kraft den 9 juli 2018.

Parallellt med Mariestads översiktsplan 2030 gäller Mariestads Bostadsförsörjningsprogram, klimatanpassningsplan och landsbygdsstrategi som tematiska tillägg

Översiktsplan - för en långsiktigt bra stadsutveckling

Mariestads nya översiktsplan har två syften. För det första beskriver den hur kommunen vill hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. För det andra pekar den ut riktningar för hur vi vill att stad och land ska utvecklas. Till exempel var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska områden, och naturvärden. Den tar även upp risk för bullerstörningar och översvämningar. Planen täcker hela kommunens yta.

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.

Övergripande principer

De övergripande principerna handlar om att stärka nätverk av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och service. Fortsättningsvis har kommunen även pekat ut fyra områden utanför Mariestads tätort; Lugnås, Ullervad, Sjötorp och Lyrestad, där exploatering genom nya bostäder ska ske.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En viktig del av arbetet är att bedöma konsekvenserna av olika alternativ. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) hanteras detta. För att åstadkomma största möjliga miljöanpassning av översiktsplanen har bedömningar av miljökonsekvenser och hållbarhet skett parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen.

Kontakt

Vid svårigheter att ta del av förslaget eller vid frågor så kontakta gärna planenheten via kommunens växel 0501- 75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad 

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Handlingar

Mariestads översiktsplan 2030PDF

SamrådsredogörelsePDF

Beslut KFPDF

FöljebrevPDF