Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Översiktsplan 2030

Vi arbetar med en ny översiktsplan för hela vår kommun! Mariestads kommun utvecklas och förändras hela tiden. Både i centralorten Mariestad, i de mindre tätorterna och på landsbygden.

Översiktsplan 2030

Mariestads förslag till ny översiktsplan har två syften. För det första ska den beskriva hur kommunen vill hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. För det andra pekar den ut riktningar för hur vi vill att stad och land ska utvecklas. Till exempel var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. i Översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska områden, och naturvärden. Den tar även upp risk för bullerstörningar och översvämningar. Planen täcker hela kommunens yta.

Övergripande principer

De övergripande principerna handlar om att stärka nätverk av infrastruktur för olika trafikslag och att koncentrera ny bebyggelse till områden där det redan finns infrastruktur och service. Fortsättningsvis har kommunen även pekat ut fyra områden utanför Mariestads tätort; Lugnås, Ullervad, Sjötorp och Lyrestad, där exploatering genom nya bostäder ska ske.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En viktig del av arbetet är att bedöma konsekvenserna av olika alternativ. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. I den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) hanteras detta. För att åstadkomma största möjliga miljöanpassning av översiktsplanen har bedömningar av miljökonsekvenser och hållbarhet skett parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen.

Process

Samrådet pågick mellan 22 mars till 22 juni 2017. Just nu arbetar vi med att revidera förslaget utifrån inkomna synpunkter. Nästa steg är att förslaget på nytt ställs ut, detta planeras till början på 2018. 

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.

Kontakt

Förslaget finns på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Alla handlingar finns även under Relaterad information på den här sidan. Kontakta gärna planenheten vid frågor, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-06

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress

Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad 

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

Översiktsplan 2030 samrådshandlingPDF 

Kortversion översiktsplan 2030 samrådshandling PDF 

Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandlingPDF

Samrådsremiss ÖPPDF 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun