Så jobbar kommunen med en
blå- och grönstrukturplan

Illustrationsskiss över en stad med byggnader, träd, vatten, båtar och ett berg i bakgrunden.

En blå- och grönstrukturplan tas nu fram för Mariestads kommun. Illustration: Kjell Ström

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en blå- och grönstrukturplan i Mariestads kommun. Vi behöver identifiera vilka värden och kvaliteter som finns, hur de hänger samman med varandra samt skapa grunden för en långsiktig skötsel av blå- och grönstrukturen.

Kommunens långsiktiga planering gällande användning av mark och vatten är beskriven i Översiktsplan 2030.

Översiktsplan 2030 - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som ytterligare underlag och grund för samhällsplaneringen pågår ett arbete med att ta fram en blå- och grönstrukturplan. Syftet är att säkerställa att blå och gröna värden kan bevaras och utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen i övrigt.

Goda exempel

Runt om i Sverige pågår arbete med blå- och grönplanering. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en grön infrastrukturplan för hela vårt län. Naturvårdsverket och Boverket har handböcker och metoder som underlättar arbetet med framtagningen av blå- och grönstrukturplanen för Mariestad. Goda exempel och erfarenheter har Mariestad bland annat fått av Kristianstads kommun, Vaggeryds kommun och Skellefteå kommun. Som en del i arbetet med blå- och grönstrukturplanen tar Högskolan i Skövde fram en översikt över blå och grön infrastruktur. Denna översikt omfattar även Götene och Lidköpings kommuner och är således över hela biosfärområdet.

Bred kompetens

Samhällsbyggnadsstrategen Maria Gustavsson leder projektgruppen i Mariestads kommun som består av miljövetare, planarkitekt, GIS-ingenjör med miljökompetens, lantmästare, VA-ingenjör och personer som praktiskt jobbar med blå och gröna miljöer.

Planen kommer bland annat att innehålla information och analys av naturens blå och gröna stråk, ekosystemtjänster och naturområden som är viktiga för helheten i landskapet, säger Maria Gustavsson.

Blå- och grönstrukturplanen kopplas också ihop med Agenda 2030 och det strategiska hållbarhetsarbetet i kommunen.

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Hallbarhet--miljo/Strategiskt-hallbarhetsarbete/Agenda-2030/Projekt-och-goda-exempel/Oversikt-av-bla-och-gron-infrastruktur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig vägledning

Praktiskt kommer blå- och grönstrukturplanen vara en hjälp i kommunens arbete med att hantera olika ställningstaganden och avvägningar som berör blå och/eller grön infrastruktur. Det gäller bland annat vid framtagning av detaljplaner, när nya ledningsstråk ska dras eller för klimatanpassningsåtgärder. Området som berörs är Mariestads tätort samt kransorterna.

Under våren 2022 kommer invånare, föreningar, företag och andra berörda att få lämna synpunkter på förslag till blå- och grönstrukturplan Mariestad.

Fakta om blå- och grönplanering

  • Blå och grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer av tillräckligt god kvalitet måste finnas i tillräckligt stor mängd och tillräckligt nära varandra för att ekosystem fortsatt ska kunna fungera.
  • Hänger naturen ihop kan djur och natur samt växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket stärker den biologiska mångfalden.
  • Biologisk mångfald är en förutsättning för att vi människor ska kunna ta del av naturens nyttor, till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion.
  • Blå och grön infrastruktur ger en bild av hur olika delar av landskapet samspelar och kompletterar varandra samt visar vilka brister som finns.
  • Kunskapen är viktig för att kunna planera för långsiktigt hållbara landskap vid till exempel jord- och skogsbruk, samhällsplanering, vattenanvändning och i naturvårdsarbete.

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: