Ny detaljplan för småhusbebyggelse i Dala

3D-illustration över bostadsområde med småhus. Mamma och barn promenerar med pulka i snön.

Illustrationsbild över hur det nya bostadsområdet skulle kunna se ut.

Mariestad fortsätter att växa som boendeort. Nu möjliggör vi nya bostäder i anslutning till stadsdelarna Radbyn och Dala. Detaljplanen tillåter blandad bebyggelse med cirka 50 småhus.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till ny detaljplan för del av Horn 2:51 ska gå ut på samråd. Området ligger cirka två kilometer från stadskärnan omgivet av tätortsnära naturmark. Marken är sedan tidigare utpekad i kommunens översiktsplanering som lämplig för bostäder.

Del av Horn 2:51 - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom detaljplanen tar vi ett första steg med att svara upp mot behovet att försörja den sydvästra delen av staden med villatomter och sammanbyggda hus, säger planchef Adam Johansson.

Planområdet ägs i dag av kommunen. Fastigheten gränsar i norr och öster till villabebyggelse i Radbyn respektive Dala, i väster till naturmark och i söder till ytterligare stråk med naturmark innan Lekevi idrottsplats. Här finns nära tillgång till motionsspår för både gång och cykel, samt fotbollsplaner med gräs och konstgräs på Lekevi. Inom gångavstånd finns även affärer, andra verksamheter och restauranger.

Detaljplanen har stöd i översiktsplaneringen och en viktig förutsättning i planeringen har varit att ta hänsyn till befintlig bebyggelse vilket har gjorts genom att behålla natur mellan områdena, konstaterar Adam Johansson.

Översiktsplan 2030 - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närmaste skola är nybyggda Unicaskolan samt den nya förskolan Kronoparken som ska stå klar strax efter årsskiftet.

Minsta fastighetsstorlek är cirka 1 000 kvadratmeter med en högsta byggnadshöjd om 7,5 meter (motsvarar två våningar). Intill kan du se våra visionsbilder över hur det nya småhusområdet i Dala skulle kunna se ut.

Vid planens lagakraftvinnande kommer det kommunala verksamhetsområdet för VA att utökas med planområdet.

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

3D-illustrationsbild över bostadsområde med snöklädda gator.

Området ligger ett stenkast ifrån Lekevis idrottsplats. Illustrationsbild.

Sidan senast uppdaterad: