Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förslag till detaljplan för Humleparken under granskning

Vy över Humleparken mot Stadsbiblioteket.

Nya centrumnära bostäder i Mariestad föreslås genom ny detaljplan för Humleparken. Gångstråk och parkkänslan kommer bevaras. Nu kan du lämna synpunkter på förslaget.

Kommunen föreslår i en detaljplan att en del av Humleparken bebyggs med cirka 40 nya lägenheter. De nya bostäderna ska tillgodose efterfrågan och behovet av centrumnära bostäder. Planförslaget beskriver även hur de delar av Humleparken som inte berörs av den nya bostadsbebyggelsen kan bevaras och utvecklas.

Förtätning och utveckling av Mariestad centrum

Bakgrunden till förslaget om bostäder i Humleparken är kommunens arbete med bostadsförsörjning och utveckling av Mariestads centrum. Den planerade bebyggelsen föreslås lokaliseras i anslutning till befintlig service och infrastruktur. Utöver bostäder möjliggörs även blandade centrumfunktioner såsom till exempel café, restaurang och affärslokaler. Det finns intresse hos byggherrar för projektet och kommunen, som är markägare, har tecknat en avsiktsförklaring med bostadsbolaget Skövdehem. Avtalet innebär att bolaget i första hand ges möjlighet att köpa marken och bygga de nya bostäderna.

Detaljplaneprocessen

Förslag till detaljplan befinner sig just nu i ett granskningsskede, som är detaljplaneprocessens andra tillfälle för sakägare, myndigheter, allmänhet med flera att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningen syftar till att ge möjlighet till insyn och påverka detaljplanen så ett så bra beslutsunderlag finns tillgängligt. Under sommaren 2019 var det första planförslaget för detaljplan utskickat för synpunkter. De synpunkter som inkommit har sammanställts i en samrådsredogörelse och utgör underlag för det nya planförslaget.

Utrymme för nya bostäder och parkområde

Till granskningshandlingen har den föreslagna ytan som det planerade bostadskvarteret upptar av Humleparken minskats till knappt hälften av parkområdet. Trots minskningen av ytan bedöms cirka 40 lägenheter kunna inrymmas i fyravåningsbebyggelse.

Det är viktigt att bebyggelsen utformas med hänsyn och anpassning till befintlig bebyggelse längs Drottninggatan, till exempel ska fasaden vara i ljus puts. Befintliga gångstråk och vissa särskilt värdefulla träd, allén längs med Drottninggatan och platser att vila benen på kommer att bevaras. Allt detta finns reglerat i detaljplanen, säger Adam Johansson, tf planchef.

Lämna synpunkter senast 3 januari

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska skicka dessa skriftligen till kommunen och göra det senast 3 januari 2020. Den som inte skickat synpunkter till kommunen innan den 3 januari 2020 kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om antagande av planen.

Länkar

Handlingar detaljplan för Humleparken, del av Gamla staden 4:1 och 4:2

Kontakt

Adam Johansson
Tf. planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-28