Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inbjudan till dialogmöte om utveckling av Norra infarten, Krontorp

Karta som visar avgränsning av planområde norra infarten Mariestad

Kommunen vill utveckla området Norra infarten och bjuder in till ett dialogmöte. Du som invånare får möjlighet att lämna synpunkter och idéer som underlag för utvecklingsarbetet.

Etableringen av livsmedelsbutik och utsmyckning av Krontorpsrondellen är exempel som bidragit till en positiv utveckling av den nordöstra delen av Mariestad. Nu vill kommunen ta ett helhetsgrepp för den norra infarten till Mariestad och har beslutat att ta fram ett program för området.

Välkommen på dialogmöte

Torsdag 6 februari klockan 17:00, i stadshuset. Ingen anmälan krävs.  

Program för området

Programmet ska redovisa förslag till användningen av mark och ny bebyggelse, liksom hur allmänna intressen som till exempel natur- och kulturvärden, påverkan på vatten, risker med mera avses beaktas. Programmet kommer också ligga till grund för vidare detaljplaneläggning.

Kommunen ser stor potential i att utveckla området med till exempel drivmedel, handel, verksamheter och liknande, detta inte minst med dess läge i direkt anslutning till E20 och den planerade ombyggnationen av vägen till 2+2-körfält.

Framtagande av programmet sker enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen
(2010:900) 5 kapitel. Innan programmet antas ska ett förslag tas fram och göras tillgängligt för samråd. Kommunens ambition är att samråda ett förslag till program under våren 2020. För att få ett så bra underlag som möjligt för framtagande av samrådshandlingen bjuder kommunen nu in till ett dialogmöte.

Synpunkter som framförs under mötet kommer tas med i arbetet med samrådshandlingen.

Mer information

Program för Norra infarten

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ida Cronquist
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 36
E-post: Ida Cronquist

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-23 12.45