Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möjligheter för nya bostäder i Lekevi utreds

Planområdet sett från ovan, avgränsat av en vit streckad möjlighet

Nu utreds möjligheterna att utveckla området mellan Radbyn och Lekevi idrottsplats med ytterligare bostadsbebyggelse. Planeringen befinner sig ännu i ett mycket tidigt skede och det finns nu möjlighet att lämna tidiga synpunkter på områdets utformning i en digital karttjänst.

Området som nu utreds för byggnation av ytterligare bostäder är sedan tidigare utpekat för detta i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen beskrivs en utveckling med 30-50 bostäder i form av radhus, kedjehus och villor och att målsättningen är att området ska knyta an till det intilliggande villaområdets karaktär, där bostadsgator kombineras med större allmänningar – något som ger goda förutsättningar för såväl lek och rekreation som dagvattenhantering. Avsikten är att de nya bostäderna skall nås via en förlängning av Lekevivägen.

Viktiga planeringsaspekter i nuläget är områdets naturmiljö, dess värden som närrekreationsområde, dagvattenhantering och även en framtida utbyggnads påverkan på trafiksituationen i närområdet.

Lämna dina synpunkter

Planeringen av området är ännu i ett väldigt tidigt skede, och ett första förslag att lämna synpunkter på väntas vara klart under sommaren 2020. Har du redan nu information om området som du tror kan vara värdefull? Gå till sidan nedan och läs mer. Där hittar du även en länk till en digital karttjänst. Där kan du lämna dina synpunkter som du vill ska tas med i planeringen. Karttjänsten är öppen till den 31 mars.

Vi kommer att bjuda in till ett dialogmöte när arbetet med områdets utformning har kommit längre – preliminärt under våren 2020.

Mer information om detaljplanen

Detaljplan för del av Horn 2:51öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lisa Heller
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 37
E-post: Lisa Heller

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-05 12.46