Planprogram för utveckling av Norra infarten

​I kommunens översiktliga planering har trafikplatserna och infarterna till staden identifierats som viktiga områden med potential till utveckling. I förslag på planprogram för Norra infarten beskrivs området, med sin direkta närhet till E20, som bra lämpat för verksamheter som exempelvis drivmedelsstationer, handel, service och liknande. I förslaget pekas även ett mindre antal nya bostadstomter ut och stora ytor skog och strövområden lämnas orörda.

I samband med att kommunen köpte skogsfastigheten Brodderud 3:6 (Lyckan) i Krontorp under hösten 2019 beslutades att det skulle tas fram ett planprogram för hur området vid Norra infarten till Mariestad skulle kunna utvecklas. I februari i år bjöd kommunen in boende, verksamma och allmänhet till ett dialogmöte för att informera om planerna för området samt ge möjlighet att lämna synpunkter och idéer som underlag för det fortsatta planeringsarbetet. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ett förslag till planprogram för Norra infarten ska samrådas.

Mindre verksamheter och bostadstomter föreslås

Förslaget till planprogram redovisar översiktligt hur området skulle kunna utvecklas med nya etableringar och gator. Området omges av stora ytor med skog och strövområden. Möjlighet till ett mindre antal bostadstomter föreslås längst med Törnbergavägen. Området består idag av stor yta skog, i direkt anslutning till E20. Mellan befintligt bostadsområde och verksamhetsområdet samt norr om området, lämnas stora ytor skog och strövområden orört.

Ta del av förslaget på mariestad.se, biblioteket samt stadshuset

Vid vanliga förhållanden hade kommunen på nytt bjudit in boende, verksamma och övriga för att vid ett samrådsmöte redovisa planförslaget och ge möjlighet till att ställa frågor och lämna synpunkter. På grund av coronapandemin är detta tyvärr inte möjligt. istället hänvisas till planförslaget här på mariestad.se (se länk nedan). Planförslaget är även utställt i stadshuset och på biblioteket. Vid frågor kontaktas kommunens planenhet via telefon eller e-post. 

Programmet ska samrådas innan kommunen fattar beslut om att godkänna. Samråd pågår till och med nionde juli och under samrådstiden kan den som vill lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer och ta del av förslaget till programplan i sin helhet:
Program för Norra infarten

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Sidan senast uppdaterad: