Process vid ansökan om lov och anmälan

1. Inför din ansökan

Sök bygglov i god tid före din planerade byggstart. Handläggningen av ditt ärende går smidigare om ansökan är komplett, för det är då som vi kan börja handlägga ditt ärende. Bygglovsärenden ska ta max tio veckor och anmälningsärenden fyra veckor från det att ärendet är komplett. Ibland kan handläggningstiden behöva förlängas. Om så är fallet får du ett meddelande från handläggaren.

2. Ansökan behandlas

Det första som sker efter det att ansökan registreras som ett ärende hos oss är att ärendet fördelas till en handläggare.
Handläggaren kontrollerar att alla handlingar/ritningar är bifogade och att handlingarna/ritningarna är tillräckligt tydliga och fackmässigt utförda. Om något fattas eller är otydligt meddelar vi dig att du behöver komplettera.

När ansökan är komplett skickas ett meddelande till dig. Därefter kan handläggningen påbörjas. Handläggaren kontrollerar då att ansökan överensstämmer med detaljplan (om detaljplan finns) och andra bestämmelser. Handläggaren granskar även utformning, tillgänglighet och placering på tomten. Om det behövs kontaktas berörda grannar.

3. Beslut om lov

Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna ges, fattar handläggaren ett beslut om bygglov. Beslut om detta fattas inom tio veckor från det att ansökan är komplett.

Det räcker inte enbart med ett beslut om bygglov för att byggnationen får påbörjas. Du behöver även få ett startbesked för att påbörja din byggnation. I vissa ärenden är det möjligt att få bygglov med startbesked i ett och samma beslut. Det kan vara mindre tillbyggnader, inglasade uterum och mindre komplementbyggnader. Vid större byggnationer som till exempel nybyggnad av industribyggnader, affärsbyggnader, en- och tvåbostadshus och större komplementbyggnader krävs kontrollansvarig och tekniskt samråd. Startbeskedet kommer oftast då separat.

Ett bygglovsbeslut är giltigt i fem år och byggarbetet ska då påbörjats inom två år.
Bygglovsbeslutet ska annonseras och skickas till berörda grannar. Tiden för att överklaga ett beslut är tre veckor.

4. Beslut om startbesked

Efter att beslut om bygglov har getts i ärenden där det behövs kontrollansvarig och tekniskt samråd, lämnas ärendet över till en byggnadsinspektör. Byggnadsinspektören granskar ärendet främst utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen. Inför beslut om startbesked hålls ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. De som kallas till mötet är normalt byggherren (sökande) och kontrollansvarig. Efter samrådet, då byggnadsinspektören har granskat och konstaterat att kraven i lagstiftningen kan antas uppfyllas, samt att begärda handlingar har inlämnats, kan byggnadsinspektören utfärda ett startbesked. Efter detta kan du sen börja bygga.

Under byggarbetets gång kan det bli aktuellt med ett arbetsplatsbesök som innebär att byggnadsinspektören kontrollerar på plats om bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

5. Beslut om slutbesked

När byggarbetet börjar bli klart ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls i den färdiga byggnaden eller vid det färdiga byggnadsverket. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att beslut om slutbesked ska kunna fattas.

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört. Efter att sökande har fått sitt slutbesked kan byggnaden/byggnadsverket börja användas.

Baserat på innehållet på den här sidan (Process vid ansökan om lov och anmälan), hittade du den information du sökte? * (obligatorisk)
Baserat på innehållet på den här sidan (Process vid ansökan om lov och anmälan), hittade du den information du sökte?
Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

E-tjänst bygga, ändra och riva  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.