Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Taxan indexuppräknas med prisbasbelopp för respektive år och denna sida är en sammanställning över kostnader för år 2021.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet. Läs mer om nybyggnadskarta under rubriken Kartor i menyn.

 • 0-1 999 kvm: 6 069 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 10 115 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 14 161 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 18 207 kr

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0-1 999 kvm: 4 451 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 6 069 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 8 092 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 10 115 kr

Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om finutstakning under rubriken Mätning i menyn.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 7 283 kr
 • 200-499 kvm: 8 497 kr
 • 500-999 kvm: 9 710 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 11 733 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 13 756 kr
 • Större än 3 000 kvm: 15 779 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 405 kr
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kr/timmen

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 2 832 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 202 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 2 023 kr
 • 200-1 000 kvm: 4 046 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 202 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 2 023 kr
 • Transformatorstation: 2 832 kr

Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om grovutstakning under rubriken Mätning i menyn.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 3 641 kr
 • 200-499 kvm: 4 248 kr
 • 500-999 kvm: 4 855 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 5 867 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 6 878 kr
 • Större äm 3 000 kvm: 7 890 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 202 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 416 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 101 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 012 kr
 • 200-1 000 kvm: 2 023 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 101 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 1 012 kr
 • Transformatorstation: 1 416 kr

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtsvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 3 793 kr
 • 200-499 kvm: 4 552 kr
 • 500-999 kvm: 5 563 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 6 575 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 7 586 kr
 • 3 000-5 000 kvm: 8 598 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 101 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 023 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 51 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 023 kr
 • 200-1 000 kvm: 4 046 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 51 kr

Pris exklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 3 035 kr
 • 200-499 kvm: 3 641 kr
 • 500-999 kvm: 4 451 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 5 260 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 6 069 kr
 • 3 000-5 000 kvm: 6 878 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 81 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 1 618 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 40 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 1 618 kr
 • 200-1 000 kvm: 3 237 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 40 kr

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25%: 506 kr
 • Pris exklusive moms 25%: 405 kr

Tidsersättning

 • Intern beställning och AO-uppdrag: 520 kr
 • Extern beställning, inklusive moms: 840 kr
 • KFF-mätbeställning: 1 200 kr

Utdrag från kommunens baskarta

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteiets NH grid 2+ från år 2011-2013.

Utdrag från kommunens baskarta

 • Pris inklusive moms 6%: 1 287 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 214 kr

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation

 • Pris inklusive moms 6%: 1 544 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 457 kr

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt och beställning

Mät- och geodataenheten
Telefon, växel: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Pdf, 1 MB.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats.
Utdrag från kommunens baskarta, ansökan Länk till annan webbplats.