Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Taxan indexuppräknas med prisbasbelopp för respektive år och denna sida är en sammanställning över kostnader för år 2022.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet. Läs mer om nybyggnadskarta under rubriken Kartor i menyn.

 • 0-1 999 kvm: 6 158 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 10 264 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 14 369 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 18 475 kr

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0-1 999 kvm: 4 516 kr
 • 2 000-4 999 kvm: 6 158 kr
 • 5 000-9 999 kvm: 8 211 kr
 • 10 000-15 000 kvm: 10 264 kr

Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om finutstakning under rubriken Mätning i menyn. Kostnad för utstakning är fastställd i gällande taxa, nedan ges exempel för olika projekt, moms 25 % tillkommer.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 7 390 kr
 • 200-499 kvm: 8 622 kr
 • 500-999 kvm: 9 853 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 11 906 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 13 959 kr
 • Större än 3 000 kvm: 16 011 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 411 kr
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kr/timmen

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 2 874 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 205 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 2 053 kr
 • 200-1 000 kvm: 4 105 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 205 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 2 053 kr
 • Transformatorstation: 2 874 kr

Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om grovutstakning under rubriken Mätning i menyn.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1-199 kvm: 3 695 kr
 • 200-499 kvm: 4 311 kr
 • 500-999 kvm: 4 927 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 5 953 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 6 979 kr
 • Större äm 3 000 kvm: 8 006 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 205 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 437 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 103 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15-199 kvm: 1 026 kr
 • 200-1 000 kvm: 2 053 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 103 kr

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 1 026 kr
 • Transformatorstation: 1 437 kr

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtsvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 3 849 kr
 • 200-499 kvm: 4 619 kr
 • 500-999 kvm: 5 645 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 6 671 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 7 698 kr
 • 3 000-5 000 kvm: 8 724 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 103 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 053 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 51 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 2 053 kr
 • 200-1 000 kvm: 4 105 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 51 kr

Pris exklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 3 079 kr
 • 200-499 kvm: 3 695 kr
 • 500-999 kvm: 4 516 kr
 • 1 000-1 999 kvm: 5 337 kr
 • 2 000-2 999 kvm: 6 158 kr
 • 3 000-5 000 kvm: 6 979 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 82 kr

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 1 642 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 41 kr

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50-199 kvm: 1 642 kr
 • 200-1 000 kvm: 3 284 kr
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 41 kr

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25%: 513 kr
 • Pris exklusive moms 25%: 411 kr

Tidsersättning

 • Intern beställning och AO-uppdrag: 520 kr
 • Extern beställning, inklusive moms: 840 kr
 • KFF-mätbeställning: 1 200 kr

Utdrag från kommunens baskarta

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteiets NH grid 2+ från år 2011-2013.

Utdrag från kommunens baskarta

 • Pris inklusive moms 6%: 1 306 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 232 kr

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation

 • Pris inklusive moms 6%: 1 567 kr
 • Pris exklusive moms 6%: 1 478 kr